Plaats van de Kadernota in de planning & controlcyclus

Provinciale Staten (PS) leggen de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het college van Gedeputeerde Staten. Via de planning- en controlcyclus controleert u of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst het realiseren van de beleidsdoelstellingen en de budgetten ook via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij ook verantwoording af aan PS. Elke cyclus start  met een kadernota, de kaders en uitgangspunten voor de begroting daarna volgt de planning. De planning wordt vastgelegd in de Begroting. Hierna volgt de uitvoering van deze planning. De uitvoering kent twee tussentijdse meetpunten. Het eerste meetpunt is de voorjaarsnota . Gebaseerd op de stand van zaken over het eerste kwartaal. Het tweede meetpunt is de Najaarsrapportage. Op basis van deze meetpunten kan er bijsturing plaatsvinden. Daarnaast is er nog een Slotwijziging. Deze is bedoeld om de begroting met technische bijstellingen aan te passen.. De Slotwijziging bevat alleen technische wijzigingen. Met de Jaarrekening sluiten we de planning- en controlcyclus af. Daarmee evalueren we de uitvoering van het beleid en leggen we verantwoording af.