Leeswijzer

Zoals aangeven heeft  de kadernota op dit moment een dubbele functie. Enerzijds bevat de kadernota een deel dat betrekking heeft op de voortgang van het huidige begrotingsjaar de zogenaamde voortgangsrapportage. Anderzijds heeft de kadernota betrekking op de opmaat van de begroting 2019. Eén van de doorontwikkelingen van de Planning & Control cyclus is het splitsen van de kadernota in kadernota 2019-2022 en een voorjaarsrapportage 2018. Op deze manier wordt duidelijk welke besluit een effect heeft op de begroting 2019 en welk besluit een bijstelling van de begroting 2018 betreft.

Ook de naamgeving is aangepast, daar waar we voorheen sprake van een kadernota 2018, stellen we nu voor om de naam aan te laten sluiten met de periode waar deze betrekking op hebben. Zo spreken we voortaan van de kadernota 2019-2022 en de voorjaarsnota 2018.

Het eerste deel in deze kadernota bevat de kadernota 2019-2022. Eerst wordt de bestuurlijke opgave voor het laatste bestuursjaar van het huidige college geschetst. Daarna wordt ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op de nieuwe begroting 2019. De kadernota bevat daarnaast ook twee (geactualiseerde) kaders.  Een financieel totaal overzicht wordt gegeven in het hoofdstuk Financieel meerjarenperspectief 2018-2022. Dit wordt daarna uitgewerkt in Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten voor wat betreft de beschikbare middelen. In het onderdeel Programma's en overhead 2019-2022 zijn de toevoegingen aan de begroting 2019 opgenomen.

Daarna volgt het tweede deel, namelijk de voorjaarsnota 2018. Dit betreft de voortgangsrapportage over het huidige begrotingsjaar 2018. Hierbij wordt dit jaar voor het eerst een voortgang getoond op subdoelen van de doelenbomen die in de programmabegroting 2018 voor het eerst zijn opgenomen. Hiervoor gebruiken 3 symbolen:

    voortgang conform planning
    bijsturing gewenst, is wel beheersbaar
    bijsturing noodzakelijk

Het gebruik van deze symbolen is nieuw voor de provincie Utrecht en vraagt een stukje ervaring met de precieze interpretatie ervan. Met het gebruik van deze symbolen en de discussie naar aanleiding daarvan, willen we ook meer eenduidigheid in de rapportages bereiken. In de volgende  voortgangsrapportage (najaarsrapportage) kunnen we enkele verbeteringen doorvoeren naar aanleiding van de behandeling van deze nota. In de begroting 2019 zullen we naast de concretiseren van de doelenboom ook de middelen gaan koppelen aan de subdoelen. Hierdoor zal de voortgangsrapportage in 2019 ook inzicht geven in het inzetten van de middelen.

De kadernota sluit af met een aantal bijlagen. In bijlage 1 wordt de tabel met de Politiek relevante begrotingswijzigingen weergegeven. In Bijlage 2 staan de technische begrotingswijzigingen opgenomen. Onder technische begrotingswijzigingen verstaan wij budget neutrale wijzigingen en kasritme wijzigingen via bestemmingsreserves.

In Bijlage 3 wordt de staat van begrotingssubsidies geactualiseerd. Deze staat vormt de grondslag om subsidies aan derden te verstrekken. Daarnaast is in bijlage 4 het Meerjareninvesterings-(MIP) en Meerjarenonderhoudsprogramma (MOP) van mobiliteit en bedrijfsvoering opgenomen. In de laatste bijlage 5 staan de geactualiseerde of nieuw in te stellen reserves en voorziening vermeld.

De gegevens in de kadernota hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2018. De bedragen in de financiële tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld in de financiële tabel.