Bijlage 1: Politiek relevante begrotingswijzigingen

Onderwerp

2018 L

2018 B

2019 L

2019 B

2020 L

2020 B

2021 L

2021 B

2022 L

2022 B

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

1.066

-

1.326

-

1.774

-

749

-

-

-

Omgevingswet

344

-

604

-

1.052

-

27

-

-

-

GIS

722

-

722

-

722

-

722

-

-

-

Programma 2 Landelijk gebied

2.283

-

2.375

-

2.425

-

2.250

-

2.100

-

Uitvoeren van de realisatiestrategie natuur

1.900

-

1.900

-

1.900

-

1.900

-

1.900

-

Samenwerkingsagenda Nationaal Park Heuvelrug

-

-

200

-

200

-

200

-

200

-

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame landbouw

175

-

275

-

325

-

150

-

-

-

Afronding project Woonschepenknelpunten

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vervolg biodiversiteitsopgave Natuurvisie en ganzenakkoord

158

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 3 Bodem, water en milieu

354

-

1.720

-

645

-

375

-

170

-

Stimuleren rol sanering asbestdaken

119

-

345

-

395

-

375

-

170

-

Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht

185

-

250

-

250

-

-

-

-

-

Impuls verbeteren waterkwaliteit

50

-

1.125

-

-

-

-

-

-

-

Programma 4 Economie en energie

3.140

-

5.339

-

2.189

-

259

-

259

-

Vergroten investeringsvermogen in retail door OMU

-

-

500

-

500

-

-

-

-

-

Acquisitie capaciteit in het kader van Brexit - EMA

115

-

230

-

230

-

-

-

-

-

Capaciteit business development voor financiering maatschappelijke opgaven

200

-

200

-

-

-

-

-

-

-

Uitvoering motie Regio FoodValley

150

-

150

-

-

-

-

-

-

-

Ondersteuning MKB/Maakindustrie

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

2.375

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recreatieschap Stichtse Groenlanden loon- en prijscompensatie

-

-

67

-

67

-

67

-

67

-

Recreatieschap Stichtse Groenlanden ontwikkelprojecte

-

-

92

-

92

-

92

-

92

-

Evenementenbudget

-

-

900

-

1.200

-

-

-

-

-

Doorontwikkeling Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

200

-

200

-

-

-

-

-

-

-

Doorontwikkeling economisch ecosysteem naar regionale ontwikkelingsmaatschappij

-

-

2.900

-

-

-

-

-

-

-

Programma 5 Bereikbaarheid

4.885

-

5.714

-

714

-

714

-

-

-

Zero-emissie OV

-

-

5.000

-

-

-

-

-

-

-

OV-formatie

714

-

714

-

714

-

714

-

-

-

U-10 gemeenten

4.171

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 6 Cultuur en erfgoed

-

-

-

-

2.000

-

-

-

-

-

Restauratie Domtoren

-

-

-

-

2.000

-

-

-

-

-

Programma 7 Bestuur en middelen

2.930

-43

2.984

-30

2.839

-30

2.839

-30

2.839

-30

IPO bijdrage programmabegroting

221

-43

194

-30

124

-30

124

-30

124

-30

Versterken strategisch vermogen UtrechtLab

120

-

120

-

120

-

120

-

120

-

Accountantskosten

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

Verkiezingen provinciale staten

75

-

75

-

-

-

-

-

-

-

Dienstverlening GemeenteOplossingen

-

-

19

-

19

-

19

-

19

-

Onderzoeken Randstedelijke Rekenkamer

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vervolgonderzoek Integriteit

125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Procedure nieuwe CvdK

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Loonstijging 2018 GS

33

-

33

-

33

-

33

-

33

-

Aanpak ondermijnende criminaliteit en ondersteuning kabinetszaken

111

-

221

-

221

-

221

-

221

-

Kwaliteitsimpuls

1.479

-

2.957

-

2.957

-

2.957

-

2.957

-

Inverdieneffect inhuur

-

-

-1.000

-

-1.000

-

-1.000

-

-1.000

-

Uitvoering financieel toezicht

27

-

53

-

53

-

53

-

53

-

Voorbereiding Regiodeals

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Regionale samenwerking

-

-

212

-

212

-

212

-

212

-

Correctie 2017, vrijval Staat van Utrecht

-48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Regionale samenwerkingskracht en herindeling Vijfheerenlanden.

187

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overhead

9.047

146

5.136

153

4.934

3.261

4.915

1.587

4.905

1.587

Informatieveiligheid en dataprotectie 

1.036

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Loonstijging 2019-2022

502

-

502

-

502

-

502

-

502

-

MIP / MOP Huisvesting

3.930

146

40

153

-2

3.261

29

1.587

19

1.587

Beheersmaatregelen Paushuize

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aanpassen Juridische processen

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Professionaliseren en ondersteuning bij fiscale vraagstukken

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

Bestuursadviseur

-

-

53

-

53

-

53

-

53

-

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

100

-

210

-

50

-

-

-

-

-

Traineeprogramma

329

-

1.314

-

1.314

-

1.314

-

1.314

-

Vervangings investeringen software MIP/MOP Bedrijfsvoering

1.464

-

1.464

-

1.464

-

1.464

-

1.464

-

Doorontwikkeling Digitale dienstverlening

1.176

-

1.176

-

1.176

-

1.176

-

1.176

-

Programma informatieveiligheid en dataprotectie

-

-

277

-

277

-

277

-

277

-

Algemene middelen

-503

-3.796

2.042

-10.675

4.317

-16.491

6.392

-19.792

10.567

-30.132

Indexering doeluitkeringen

-

-

2.275

-

4.550

-

6.825

-

9.100

-

Effectuering commissie Jansen omtrent Zeeland

200

-

200

-

200

-

-

-

-

-

Stijging werkgeverslasten 2018

-433

-

-433

-

-433

-

-433

-

-433

-

Toevoeging jaarschijf 2022 Loon- prijscompensatie

-

-

-

-

-

-

-

-

1.900

-

Uitkering Provinciefonds septembercirculaire

-

-1.740

-

-1.368

-

-1.658

-

-2.243

-

-8.160

Uitkering Provinciefonds maartcirculaire

-

-4.007

-

-11.033

-

-15.233

-

-17.949

-

-22.172

Correctie Startersleningen

-

200

-

200

-

200

-

200

-

200

Actualisatie treasury

-

1.751

-

2.126

-

-

-

-

-

-

Dividend Vitens

-

-

-

-600

-

200

-

200

-

-

Onvoorzien Beheersmaatregelen Paushuize

-270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo Begroting

-9.354

-

-13.565

-

-5.118

-

1.358

-

9.341

-

Saldo Begroting

-9.354

-

-13.565

-

-5.118

-

1.358

-

9.341

-

Reserves

7.687

-17.842

-2.126

-393

-

-3.459

-

-1.616

-

-1.606

Reserve Huisvesting: MIP/MOP Huisvesting

-

-4.076

-

-193

-

-3.259

-

-1.616

-

-1.606

Reserve Egalisatie MRB en PF: Cie Jansen Zeeland

-

-200

-

-200

-

-200

-

-

-

-

Saldi reserve JR2017

-

-395

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve kosten voorfin.: Actualisatie treasury

-1.313

-

-2.126

-

-

-

-

-

-

-

Reserve kosten voorfin: U-10 gemeenten

-

-4.171

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve NHW: NRU

-

-3.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Mobiliteitsprpgramma: NRU

-

-3.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldireserve: NRU

-

-3.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Projectreserve: NRU

9.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma's Provincie Utrecht

21.535

-21.535

10.945

-10.945

16.719

-16.719

19.851

-19.851

30.181

-30.181