Bijlage 3: Staat van begrotingssubsidies

In de programmabegroting 2018 is een staat van inkomensoverdrachten opgenomen. Door middel van deze Kadernota 2018 stellen wij u voor om de volgende instellingen toe te voegen aan deze staat van begrotingssubsidies:

Begrotingssusbsidies 2018 - 2021

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

0

0

0

0

Programma 2 Landelijk gebied

Stichting Faunabeheereenheid Utrecht

345

350

350

Groen doet goed

    Gemeente Amersfoort

17

17

    Gemeente Houten

17

17

    Gemeente Nieuwegein

17

17

    Stichting Utrecht Natuurlijk

17

17

    Gemeente Woerden

17

17

    Omgevingsdienst Regio Utrecht

17

17

Programma 3 Bodem, water en milieu

Stichting Bosatex

323

Vitens

465

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

700

Programma 4 Economie en energie

Investeringsimpuls energietransitie

438

MBO realisatie onderwijs/arbeidsmark

67

64

64

Programma 5 Bereikbaarheid

Innovatieve aanpak VV

75

75

Rijkswaterstaat Midden Ned., Aanpassing vluchtstrook A2

630

Gemeente Utrecht, Knooppuntontwikkeling station Utr. Vaartsche Rijn en overige stations

4.215

Indexatie NRU.

246

304

Gemeente Bunnik, Herinrichting Rijnseweg

105

Gemeente Utrecht, Fietsverbinding Willem Alexanderpark - A'dam Rijnkanaal en aanpassingen diverse bushaltes.

517

Gemeente IJsselstein, Inrichten van Panoven en Elteren als fietsstraat plus verbeteringen uit uitvoeringsprogramma fietsverbinding

711

Gemeente Stichtse Vecht, bijdrage voor diverse maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid.

210

Gemeente Nieuwegein, realisatie vrijliggende fietspaden Structuurbaan, aanleg oversteekplaats Zwanenburgstraat

656

Gemeente de Bilt, Verkeerssituatieplan, De Bilt, Westelijke doorfietsroute Bilthoven/de Bilt.

850

Gemeente Zeist, tegelfietspaden Zeist vervangen door asfalt, diverse verkeersmaatregelen.

883

Gemeente Houten, inrichten fietsstraat Lobbendijk.

219

Gemeente Vianen, exploitatiebijdrage t.b.v. fiets-/voetveerpont VreVia.

20

Programma 6 Cultuur en erfgoed

Gemeente Utrecht

4.000

Pilot duurzaamheid

    HH. Martha en Mariaparochie in Soest

44

    Parochie Licht van Christus te Vleuten

182

    Protestantse Gemeente Utrecht

254

    Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus in    
    Abcoude

180

Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht

34

34

34

34

Stichting Liniebreed Ondernemen

234

250

Limes samenwerking 2016 – 2019

243

Programma 7 Bestuur en middelen

Bestuurlijke zaken

23

Totaal

16.311

1.839

448

34

Landelijk gebied
Stichting Faunabeheereenheid
Meerjarige exploitatiesubsidie zoals opgenomen in het beleidskader wet natuurbescherming. De stichting is een zelfstandige coördinerende netwerkorganisatie waarin grondgebruikers zich hebben verenigd om zo gezamenlijk zorg te dragen voor het coördineren van het beheer en de schadebestrijding. Hiervoor stellen zij een faunabeheerplan vast, dat na goedkeuring door GS, als basis dient voor het aanvragen van provinciale ontheffingen.  

Groen doet goed
Bijdrage voor projecten die tot doel hebben kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 in de natuur te brengen. Deze aanpak is een uitwerking van pijler 3 “Beleven en betrekken” van de Natuurvisie.

Bodem, water en milieu
Stichting Bosatex
Sanering Vinkenlaan in Bilthoven en Dorpsweg in Maartensdijk als onderdeel van het programma Bodemsanering in de hoedanigheid als bevoegd gezag Wet Bodembescherming.

Vitens
Betreft bijdrage in verband met een aanwezige omvangrijke grondwaterverontreiniging ter plaatse van de winning Beerschoten. Een ingreep in de vorm van een interceptiemaatregel moet worden uitgevoerd. De subsidie wordt verstrekt omdat ten aanzien van deze grondwaterverontreiniging een gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat. De provincie vanuit de Wet bodembescherming, de locatie betreft een spoedlocatie, en Vitens vanuit drinkwaterregelgeving, voor de levering van schoon drinkwater.

Economie en energie
Investeringsimpuls energietransitie
In het kader van het aanjagen van de energietransitie wordt aan ENGIE Energy Solutions BV een subsidie van € 300.000 gegeven ten behoeve van demonstratie van conventionele geothermie in het project LEAN( Low cost Exploration And deriskiNg of geothermal plays).
Ook wordt een subsidie toegekend van € 137.500 voor het seismologisch onderzoek ten behoeve van de bodemgeschiktheid voor ultradiepe geothermie in de provincie Utrecht aan Consortium Geothermie Utrecht Oost Duurzaam (GOUD), vertegenwoordigd door de rechtspersoon Engie B.V.

MBO realisatie onderwijs/arbeidsmarkt

De Stichting Technologieraad Utrecht (TRU) krijgt een subsidie om er actief aan bij te dragen dat er op middellange en lange termijn voldoende gekwalificeerd arbeidspotentieel in de technologie beschikbaar is op de arbeidsmarkt van de provincie Utrecht. De TRU doet dit door regie te nemen en te zorgen voor afstemming tussen overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen zodat versnippering wordt tegengegaan en nieuwe initiatieven kunnen ontstaan.

Bereikbaarheid
Innovatieve aanpak VV
Voor preventieve maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid is betrouwbare informatie over ongevallen nodig. Momenteel worden verkeersongevalsgegevens geregistreerd in het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON). BRON wordt primair gevoed door de politie. Omdat de registratiegraad van ongevallen door de politie beperkt is, biedt BRON geen volledige en betrouwbare informatie. Stichting VeiligheidNL heeft het initiatief aangedragen om gegevens te verzamelen via de spoedeisende hulp. Eerder onderzoek toont aan dat diverse SEH-afdelingen binnen de provincie de samenwerking willen aangaan om tot een betere registratie van verkeersongevallen te komen, waarbij het primaire doel bestaat uit het verbeteren van de verkeersveiligheid binnen de provincie.

Aanpassing vluchtstrook A2
De vluchtstrook langs de A2 wordt in 2018 aangepast zodat de bus bij filevorming over de vluchtstrook mag en kan rijden. Subsidie wordt verstrekt aan Rijkswaterstaat Midden NL.

Knooppunt ontwikkeling station Utrecht Vaartsche Rijn (1) en overige stations gemeente Utrecht (2)
1. Het randstadspoorstation Utrecht Vaartsche Rijn is begin 2016 geopend. De ontwerpen voor het station en de stationsomgeving zijn in de periode 2008 - 2010 afgerond. De ontwerpen zijn gebaseerd op twee pijlers:
- Het station krijgt een wijk- of stadsdeel ontsluitende functie.
- Het station krijgt een overstapfunctie tussen trein en tram.
In de gemeentelijke en regionale ambities krijgt het station een steeds grotere rol. De in uitvoering zijnde projecten voor het station en de stationsomgeving spelen niet voldoende in op deze veranderende rol van het station. Aanvullend op de lopende projecten zijn daarom investeringen en projecten in de directe omgeving van het station noodzakelijk. Doel van het project is om het gebruik van het station - als volwaardig alternatief voor Utrecht CS - te stimuleren door (l) het verbeteren van de verbinding tussen station en zuidelijke Binnenstad en (2) het vergroten van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het station voor fietsers, voetgangers en
busreizigers.
2. Utrecht is het spoorknooppunt van Nederland. Vanuit Utrecht zijn er frequente, snelle en directe verbindingen per spoor in elf richtingen naar omliggende stedelijke regio's. Het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) investeert in spoorboekloos reizen. Utrecht ligt in het hart van twee corridors waarover rond 2020 iedere tien minuten een lC én een Sprinter rijden. Voor de bezoeker is de kwaliteit van de verbinding van Utrecht Centraal naar de bestemmingsgebieden van belang. Om de stroom reizigers in goede banen te leiden moet er geïnvesteerd worden in de Utrechtse stations.

Indexatie NRU
In 2011 is door Provinciale Staten € 16,7 mln (prijspeil 2010) aan de gemeente Utrecht beschikbaar gesteld voor de opwaardering van de NRU. De indexatie van deze bijdrage wordt geraamd op € 550.000.

Gemeente Bunnik
Het betreft het verbeteren van de verkeersveiligheid (m.n. fiets) op de Rijnseweg en de kruising Rijnseweg-Zeisterweg, o.a. door het aanbrengen van rode fietssuggestiestroken en het verwijderen van een fietsonvriendelijke versmalling in de vorm van een particuliere heg. 

Gemeente Utrecht
Het betreft het plan voor de doorgaande fietsverbinding die aansluit op het fietspad door Park Leeuwesteyn en het regionale fietspad langs het Amsterdam Rijnkanaal plus.  Daarnaast een bijdrage voor de Tolsteegbarriere en voor aanpassingen op diverse bushaltes in Utrecht.  

Gemeente IJsselstein
Inrichting van Panoven en deel Eiteren als fietstraat. De Panoven is een belangrijke fietsverbindingsroute door IJsselstein, met name voor scholieren van het Calscollege maar ook voor fietsers richting Nieuwegein. Daarnaast is op dit moment aan de noordkant van de binnenstad slechts één route mogelijk om de binnenstad met de auto te verlaten, namelijk via De Panoven. In 2018 laat de gemeente een variantenstudie uitvoeren om beiden te combineren tot één herinrichting.
Daarnaast worden bijdragen verstrekt uit het uitvoeringsprogramma fietsvisie t.b.v. diverse verbeteringen voor fietsveiligheid.

Gemeente Stichtse Vecht
Diverse bijdragen t.b.v. verkeer-/fietsveiligheid, snelheidsbeperkende maatregelen, herinrichting Maarsseveensevaart en aanleg schoolzones.

Gemeente Nieuwegein
Betreft de realisatie vrijliggende fietspaden Structuurbaan (trajectdeel Martinbaan-Marconibaan). Route heeft potentie gekregen door de opening van de Nieuwe Heemsteedsebrug. Meest comfortabele route tussen brug en Nieuwegein-Zuid.
Daarnaast een bijdrage voor de aanleg oversteekplaats Zwanenburgstraat t.h.v. winkelcentrum Nedereind en voor het vervangen van een bushaltehaven door een halte op de rijbaan bij Henri Dunantlaan.

Gemeente De Bilt
Betreft onder andere een bijdrage voor Verkeerscirculatieplan De Bilt, een westelijke doorfietsroute Bilthoven/De Bilt plus diverse t.b.v. veiligheid en optimaliseren fietsnetwerk.

Gemeente Zeist
Betreft onder andere bijdragen t.b.v. het vervangen van tegelfietspaden door asfaltpaden opwaarderen van fietspad langs de Traaij. Daarnaast verkeersmaatregelen bij scholen en 30km/uur maatregelen Huis ter Heijde en Kersenbergen.

Gemeente Houten
Betreft een bijdrage voor het inrichten van een fietsstraat Lobbendijk, voor Verkeersveiligheid 2018 en gebruik electrokar Houten.

Gemeente Vianen
Betreft een exploitatiebijdrage 2018 t.b.v. fiets-/voetveerpont VreVia.  

Cultuur en erfgoed
Gemeente Utrecht (Domtoren)
De Domtoren in Utrecht moet dringend worden gerestaureerd. Het Ministerie van OCW besloten € 4 mln. vrij te maken onder de voorwaarde van gelijke cofinanciering. In de kadernota 2017 is reeds twee miljoen gereserveerd en in deze kadernota (2018) ligt een claim voor de resterende twee miljoen. De € 4 miljoen van het ministerie keren we in 2018 uit aan de gemeente Utrecht.

Pilot restauratie en duurzaamheid
Duurzaamheid in relatie tot monumentenzorg heeft de komende jaren onze aandacht. We vervullen een
aanjaagrol bij de implementatie van duurzame ontwikkeling. We richten ons op energiebesparing, duurzame
energieopwekking en kennisdeling daaromtrent. In de provinciale Cultuurnota 2016-2019 “Alles is Nu” is daarom aangekondigd dat we een pilot ‘restauratie en duurzaamheid’ starten. In dat kader financieren we duurzaamheidsmaatregelen bij rijksmonumenten, gericht op het terugbrengen van het energieverbruik. Voor deze pilot hebben wij objecten uit de categorie religieus erfgoed geselecteerd, omdat de ervaring in andere provincies leert dat juist daar grote winst te behalen valt. De inzet is een verlaging van de beheerkosten van moeilijk rendabel te maken gebouwen. In 2018 besluiten we op basis van een evaluatie of en hoe we dit beleid voorzetten.

Stichting Bevrijdingsfestival
Jaarlijks vieren wij, door middel van de feestelijkheden op de dag van de nationale bevrijding op 5 mei, onze Bevrijding. De Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht organiseert het festival voor de provincie Utrecht. Het festival wil de aandacht vestigen op het belang van leven in vrijheid, bestrijding van discriminatie, respect voor mensenrechten en de betekenis van de multiculturele samenleving, met als middel de feestelijke viering van de nationale Bevrijdingsdag op 5 mei. Dit past bij de waarden en uitgangspunten van de provincie Utrecht en legitimeert daarmee een jaarlijkse financiële bijdrage.

Stichting Liniebreed Ondernemen
De provincie Utrecht  geeft, namens de provincie Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant, een bijdrage aan SLO voor publiekscommunicatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam.

Limes samenwerking 2016-2019
In het kader van het interprovinciale samenwerkingsprogramma Limes wordt aan een viertal stichtingen subsidie verstrekt voor projecten die zij uitvoeren. Het betreffen de volgende begunstigden en projecten:

Begunstigde

Projectomschtijving

Bedrag

Stichting Romeinenfestival

Romeinenweek 2018

€ 50.000

Stichting Erfgoed Gelderland

Romeinse Limes Nederland

€ 73.000

Stichting Wandelnet

LAW Romeinse Limes fase 2

€ 38.100

Stichting Landelijk Fietsplatform

Projectplan Limesfietsroute

€ 82.160

Het budget voor deze subsidies komt tot stand door een bijdrage van de provincies Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bestuurlijke zaken
Aan de gemeente Eemnes wordt een bijdrage verstrekt van € 23.125 voor een verkenning naar de ambtelijke samenwerking Baarn-Eemnes.