Bijlage 2: Technische begrotingswijzigingen

Programma / Reserve en onderwerp

2018 L

2018 B

2019 L

2019 B

2020 L

2020 B

2021 L

2021 B

2022 L

2022 B

Totaal

10.015

-10.015

-35.503

35.503

13.018

-13.018

12.700

-12.700

14.549

-14.549

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

55

-

279

-

-10

-

-

-

-

-

1. Binnenstedelijke ontwikkeling

55

-

279

-

-10

-

-

-

-

-

Programma 2 Landelijk gebied

236

-3.703

-39.026

2.317

9.698

-824

10.515

-2.083

22.361

-948

2. Correctie decentralisatie uitkering natuur

-

-

-

-

-

-

683

-683

-

-

3. Agenda Vitaal Platteland

232

-3.608

-38.906

2.317

9.818

-824

9.952

-1.400

22.481

-948

4. VVN leges

95

-95

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Ganzenakkoord

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Opdrachtgeversunit RUD en ODNZKG

-120

-

-120

-

-120

-

-120

-

-120

-

Programma 3 Bodem, water en milieu

1.854

64

-39

88

-229

141

499

-379

-21

141

7. Decentralisatie uitkering zoetwatermaatregelen

40

-40

53

-53

-

-

-

-

-

-

6. Opdrachtgeversunit RUD en ODNZKG

157

-37

120

-

120

-

120

-

120

-

2. Correctie decentralisatie uitkering BRZO

-

-

-

-

-

-

520

-520

-

-

8. Ontgrondingsheffing

-13

13

-13

13

-13

13

-13

13

-13

13

9. DuurzaamDoor

-128

128

-128

128

-128

128

-128

128

-128

128

10. Bodemsanering

1.798

-

-71

-

-208

-

-

-

-

-

Programma 4 Economie en energie

1.082

-60

238

-

64

-

-

-

-

-

11. Kennis en innovatie: MBO arbeidsmarkt

100

-

138

-

64

-

-

-

-

-

12. Kantorenaanpak inpassingsplannen

107

-

100

-

-

-

-

-

-

-

13. Promotie en acquisitie

60

-60

-

-

-

-

-

-

-

-

14. Toeristische ontwikkeling

815

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 5 Bereikbaarheid

-13.455

-969

-13.709

-969

2.181

-969

2.181

-969

2.181

-969

15. Beheer en Onderhoud Wegen

5.844

-969

4.557

-969

427

-969

427

-969

427

-969

16. Overheveling Steunpunten en Paushuize

484

-

484

-

484

-

484

-

484

-

17. Extra krediet Uithoflijn

-19.783

-

-18.750

-

1.270

-

1.270

-

1.270

-

Programma 6 Cultuur en erfgoed

3.569

-

1.869

-

1.334

-

-

-

-

-

18. Erfgoedjaar

359

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19. Nieuwe Hollandse Waterlinie

-1.390

-

1.869

-

1.334

-

-

-

-

-

20. Erfgoedparels

4.600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 7 Bestuur en middelen

383

-181

383

-181

383

-181

383

-181

383

-181

16. Overheveling Steunpunten en Paushuize

383

-181

383

-181

383

-181

383

-181

383

-181

Overhead

1.415

-458

-660

192

-403

192

-1.119

192

-702

192

21. Hogere opbrengst servicekosten t.b.v. begroting FAC

650

-650

-

-

-

-

-

-

-

-

22. Vervallen van de interne doorbelasting Repro

-43

43

-43

43

-43

43

-43

43

-43

43

23. Ontvangst Instandhoudingssubsidie Paushuize

32

-32

32

-32

32

-32

32

-32

32

-32

24. Verhoging storting voorziening groot onderhoud steunpunten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25. Verhoging storting voorziening groot onderhoud Paushuize

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16. Overheveling Steunpunten en Paushuize

-867

181

-867

181

-867

181

-867

181

-867

181

26. ICT Reserve

1.643

-

218

-

475

-

-241

-

176

-

Reserves

14.876

-4.708

15.162

34.056

-

-11.377

241

-9.280

-9.653

-12.784

Reserve Wonen Binnestedelijke ontwikkeling

-

-55

-

-279

-

10

-

-

-

-

Reserve Projecten Ganzenakkoord

-

29

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Programma landelijke gebied

-

3.318

-

36.589

-

-8.994

-

-8.552

-9.653

-11.880

Reserve Egalisatie Bodemsanering

-

-1.798

-

71

-

208

-

-

-

-

Reserve Toerische ontwikkeling

-

-815

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve projecten Kantorenaanpak inpassingsplannen

-

-107

-

-100

-

-

-

-

-

-

Reserve projecten MBO onderwijs/arbeidsmarkt

-

-100

-

-138

-

-64

-

-

-

-

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn

19.783

-

18.750

-

-

-1.270

-

-1.270

-

-1.270

Reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen

-4.875

-

-3.588

-

-

542

-

542

-

542

Reserve investeringsfonds Provinciaal erfgoed

-

-4.600

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve CHS

-32

-327

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Nieuwe Hollandse waterlinie

-

1.390

-

-1.869

-

-1.334

-

-

-

-

Reserve ICT

-

-1.643

-

-218

-

-475

241

-

-

-176

Toelichting

 1. Binnenstedelijke ontwikkeling

Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in realisatie versus de begroting in 2017. De onderschrijding in 2017 wordt via de reserve Wonen, Binnenstedelijke Ontwikkeling gecorrigeerd in de begroting van 2018, 2019 en 2020. Onderschrijding ontstaan door onder andere vertraging van de vaststelling van de retailvisie en de indiening van een aantal subsidies vergde meer tijd dan voorzien. De indiening hiervan heeft begin 2018 plaatsgevonden.

 1. Correctie decentralisatie uitkering natuur en BRZO

Vanaf 2017 worden de baten van de decentrale uitkeringen natuur in het provinciefonds gestort. Met de Najaarsrapportage 2017 is dit in de begroting aangepast, door de baten op het programma te verminderen voor alle jaren. Echter in 2021 stonden de baten en de lasten vanuit de decentralisatie uitkering natuur en BRZO nog niet begroot, waardoor een negatief bedrag ontstond. Met deze wijzigingen wordt de uitkering in 2021 alsnog in de begroting opgenomen.

 1. Agenda Vitaal Platteland

De meerjarenbegroting wordt aangepast aan de jaarplannen van de programmaonderdelen van AVP, inclusief Nieuwe Hollandse Waterlinie en Recreatie om de Stad. De kosten worden gedekt door de reserve landelijk gebied.

 1. VVN leges

De verwachting is in 2018 meer leges te ontvangen en de daarmee samenhangende kosten ook hoger zijn.

 1. Ganzenakkoord

De resterende middelen in de projectreserve voor uitvoering van het ganzenakkoord worden in 2018 ingezet.

 1. Opdrachtgeversunit RUD en ODNZKG

De wijziging bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste een herverdeling over de budgetten die gerelateerd zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving. Een groter deel van de opgaven is opgenomen in de overeenkomsten met de RUD en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) worden hiermee verschoven naar dit budget. Dit houdt een verschuiving van € 120.000 in van programma 2 naar programma 3. Daarnaast wordt een kleine verhoging van de leges verwacht, waar ook uitgaven tegenover staan.

 1. Decentralisatie uitkering zoetwatermaatregelen

In de decembercirculaire is een bijdrage opgenomen voor zoetwatermaatregelen voor 2018 en 2019 welke nog niet in de begroting zijn opgenomen.

 1. Ontgrondingsheffing

De verwachte ontgrondingen heffingen zijn structureel lager dan begroot. Een lager bedrag wordt in de voorziening gestort voor kosten met betrekking tot ontgrondingen.

 1.  DuurzaamDoor

Met ingang van 2017 is de rijksvergoeding voor het Kennisprogramma DuurzaamDoor: sociale innovatie voor een groene economie, vervallen. De lasten en baten nemen hierdoor structureel af met € 128.000. Deze wijziging was nog niet meegenomen in de primitieve begroting van 2018 en verder.

 1. Bodemsanering

Aanpassing van de meerjarenbegroting naar aanleiding van de realisatie in 2017. De verwachting is dat de realisatie zal toenemen in 2018 door diverse grote saneringsprojecten waar in 2018 een bijdrage aan wordt gegeven zoals de Nedereindse plas. Zie ook de reserve Egalisatie bodemsanering.

 1. Kennis en innovatie: MBO arbeidsmarkt

Betreft kasritmewijziging door het afgeven van meerjarige subsidieverplichtingen en vertraging van het afgeven van subsidieaanvragen in 2017, die gericht zijn op het overleg tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen onder andere aan Technologieraad Utrecht, zijn de uitgaven in 2017 lager uitgevallen. De onderschrijding in 2017, wordt via de reserve projecten, gecorrigeerd in de begroting van 2018, 2019 en 2020.

 1. Kantorenaanpak inpassingsplannen

Aanpassing van het budget naar aanleiding van de lagere uitgaven in 2017 door vertraging van het provinciaal inpassingsplan met één jaar. De onderschrijding in 2017 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting van 2018 en 2019. Bedrag is nodig om de uitvoering van de kantorenaanpak en inpassingsplannen te realiseren.

 1. Promotie en acquisitie

Voor deelname aan het Investor Relations programma van de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) ontvangen wij € 60.000 van het Rijk. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten toe met dit bedrag.

 1. Toeristische ontwikkeling

Het proces van de nieuwe inrichting van de recreatieschappen is nog niet helemaal afgewikkeld in 2017. Een aantal werkzaamheden lopen door in 2017 zoals, het uitvoeren van onderzoeken, de ontwikkeling van een website en de organisatie van bijeenkomsten. Het restantbudget (€ 630.000) hiervoor wordt aan de reserve Toeristische ontwikkeling onttrokken. Ten behoeve van de subsidie voor de 1e tranche Toekomstplan Vinkeveense Plassen is € 1,3 miljoen door PS beschikbaar gesteld. In de raming was voorzien dat de helft van dit bedrag benodigd was in 2017 en de andere helft in 2018. De aanbesteding van het werk heeft vertraging opgelopen doordat één van de biedende partijen een rechtszaak heeft aangespannen naar aanleiding van de gunning. De definitieve gunning heeft inmiddels plaatsgevonden, maar de werkzaamheden starten door de vertraging pas in 2018. De onttrekking uit de reserve Toeristische ontwikkeling wordt daarom in 2018 begroot.

 1. Beheer en Onderhoud Wegen

Op basis van door PS vastgestelde Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen Wegen en Vaarwegen is het vast en variabel onderhoud geraamd voor de jaren 2018-2022. Het variabel onderhoud wordt conform de besluitvorming verrekend met de bestemmingsreserve Beheer onderhoud Infra kapitaalgoederen.

 1. Overheveling Steunpunten en Paushuize

De BBV schrijft voor dat de lasten van de gebouwen moeten worden toegerekend aan het taakveld (voorheen functie) en programma waarvoor het gebouw zijn primaire functie heeft. Tot op heden zijn alle gebouwen opgenomen bij overhead. Door deze mutatie worden de gebouwen als volgt opgenomen in de begroting, de steunpunten in het programma Bereikbaarheid en Paushuize in het programma Bestuur en Middelen.

 1. Extra krediet Uithoflijn

Op 12 februari 2018 heeft PS een extra krediet van € 84 mln. voor de Uithoflijn en € 5 mln. voor de nieuwe tramremise (deel SUNIJ-lijn) beschikbaar gesteld. Het provinciaal deel bedraagt € 63,7 mln. Tevens is een risicoreservering van € 13,7 mln. voor de Uithoflijn ingesteld. In deze technische wijziging zijn de financiële gevolgen voor de begroting 2018-2022 verwerkt. In het statenvoorstel is de dekking van het extra krediet toegelicht. Zie ook de reserve kapitaallasten Uithoflijn.

 1. Erfgoedjaar

2018 is het Europees Erfgoedjaar met inzet op publieksbereik van erfgoed. De provincie zet de schijnwerper op de Utrechtse iconen, collecties, verhalen en landschap. Voor de voorgenomen projecten (zie bijlage) in het Europees Erfgoedjaar is € 737.000 gereserveerd. Reeds beschikbare en begrote middelen van €446.000 komen uit de Cultuurnota 2016-2019 (Publieksbereik erfgoed en Erfgoedparels). Aanvullende dekking van €359.000 komt uit de reserve CHS welke gekoppeld is aan de uitvoering van de Cultuurnota. De projecten hiervoor worden ten laste van CHS reserve gebracht.

 1. Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het meerjarige kasritme wordt aangepast op basis van de nieuwe prognose mede door de realisatie in 2017 en de beschikbare middelen in de reserve NHW.

 1. Erfgoedparels

In 2017 hebben we € 4 mln. ontvangen van het Rijk voor de restauratie van de Dom. De verwachting is in 2017 de subsidie aan de gemeente Utrecht te kunnen verlenen. Daarnaast is in 2018 een pilot duurzaamheid religieus erfgoed, waarbij 6 kerken een bijdrage zullen ontvangen. Middelen voor de pilot en restauratie zijn beschikbaar via de reserve erfgoedparels.

 1. Hogere opbrengst servicekosten t.b.v. begroting FAC

Hiermee worden de hogere opbrengsten voor de servicekosten opgenomen ten behoeve van de begroting van team Facilitair. Het betreft een bijstelling van zowel de baten als de lasten met 650.000.

 1. Vervallen van de interne doorbelasting Repro

Voorheen werd de repro centraal doorbelast naar andere afdelingen en die interne bijdragen werden  gebruikt ten behoeve van de inkopen. Nu er geen doorbelasting meer plaatsvindt, is die interne bijdrage ook niet meer beschikbaar om inkopen te doen. De lasten en baten worden daarom met 43.000 verlaagd.

 1. Ontvangst Instandhoudingssubsidie Paushuize

Voor Paushuize is door de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed een subsidie toegekend van € 214.751- als gedeeltelijke dekking voor het groot onderhoud van de buitenzijde van PH voor de komende 7 jaar. De dekking van deze kosten vloeien voort uit het meerjarenonderhoudsplan Paushuize dat aan de subsidieverlener is verstrekt. Na de periode van 7 jaar dienen we een administratie te kunnen overdragen waarin we de uitgaven moeten verantwoorden. Per jaar ontvangen we 32.000. De baten en lasten worden per jaar met 32.000 verhoogd.

 1. Verhoging storting voorziening groot onderhoud steunpunten

De meerjarenonderhoudsplannen voor de steunpunten zijn geactualiseerd voor de komende 20 jaar. De voorziening voor de steunpunten moet per steunpunt worden aangepast. Per saldo heeft dit een gering budgettair effect: een plus van € 3.000, - op jaarbasis, die plaatsvindt binnen het beschikbare exploitatie budget.

 1. Verhoging storting voorziening groot onderhoud Paushuize

Het meerjarenonderhoudsplan voor Paushuize is geactualiseerd voor de komende 20 jaar. Op basis van deze actualisatie is een bijstelling noodzakelijk is voor Paushuize. De structurele storting in de voorziening variabel onderhoud wordt verhoogd van jaarlijks € 10.000 naar € 44.000, -. Deze mutatie kan plaatsvinden binnen het huidige exploitatie budget.

 1. ICT Reserve

Bij ICT wordt meer en meer uitgegaan van zogenaamde "managed services", waarbij de provincie bij voorkeur niet zelf investeert, maar diensten inkoopt om tot gewenste ICT functionaliteiten te komen. Hierdoor is er geen sprake meer van investeringen, maar van exploitatielasten in plaats van afschrijvingslasten. De gemiddelde exploitatielasten voor ICT zijn hierdoor hoger dan het beschikbare budget. Op basis van de raming, uitgaande van de uitgangspunten in de nota kapitaalgoederen BDV, de regelgeving en een reële raming t/m 2028, zijn de uitgaven hoger dan geraamd op basis van de begroting 2018. Uitgaande van bestaand beleid wordt het saldo onttrokken resp. toegevoegd aan de reserve ICT.