Bijlage 5: Kenmerken voorzieningen en reserves

Voorziening Dekking financieel risico grondbedrijf

Doel voorziening

Risico's opvangen verkopen grond revolverend fonds

Instellingsbesluit

PS d.d. 13 jun 2016 (PS2016PS08); jaarrekening 2015.         

Kenmerken van de voorziening

Voeding

Eénmalige voeding bij instelling door risicofonds van Het Revolverend Fonds om te zetten in een voorziening. De storting in de voorziening is als kosten opgenomen en onttrokken uit de reserve Dekking financiële risico's grondaankopen.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag   2.627.000

Eindjaar

2027

Toereikendheid

De hoogte van de voorziening is voldoende om het huidig ingeschatte risico op verwachte opbrengsten op te vangen. Jaarlijks vindt een herziening plaats van het risico op de gronden in het Revolverend Fonds.

Vrije ruimte

N.v.t.

Nut en noodzaak

Conform het beleid voor risicomanagement dienen risico's > 50% als voorziening te worden opgenomen. In 2015 is duidelijk geworden dat de verwachte verliezen, die met het risicofonds worden opgevangen, een kans hebben van > 50%.

Bestedingsplan

In 2027 moeten de gronden uit het Revolverend Fonds zijn verkocht. De verkopen met verwachte verliezen zijn in beeld gebracht om de hoogte van de voorziening te bepalen.

Voorwaarde besteding

Gerealiseerde verliezen Revolverend Fonds.

Concrete verplichting

N.v.t.

Relevante ontwikkelingen

N.v.t.

Mate van doelrealisatie

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Bijzonderheden

Zie paragraaf grondbeleid

Reserve ICT

Doel reserve

De ICT-reserve is bedoeld als hulpmiddel voor de egalisatie van sterk ongelijkmatig verlopende ICT-uitgaven.

Instellingsbesluit

PS 25 mei 2004 (PS2004BEM19), PS 30 mei 2010 (PS2010PS03), Verbreding nut en noodzaak bij de vaststelling van de Kadernota 2018, PS 9 juli 2018

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Jaarlijks is een bedrag beschikbaar, gebaseerd op het daartoe periodiek op te stellen investeringsplan.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

De reserve is op dit moment toereikend.

Vrije ruimte

Geen.

Nut en noodzaak

De reserve is nodig voor de instandhouding van het niveau van ICT-voorzieningen en voor de aanschaf en de implementatie van nieuwe ICT-faciliteiten en uitbreidingen op of ontwikkelingen van de bestaande ICT-faciliteiten. Vanwege de samenhang tussen de verschillende onderdelen lopen de kosten van aanschaf en implementatie van hardware van werkpleksystemen, telefonie en datacommunicatie ook via deze reserve.

Bestedingsplan

Voor het inzetten van gelden uit de reserve wordt periodiek een investerings- en onderhoudsplan opgesteld.

Voorwaarde besteding

De te verwachten bestedingen worden gebaseerd op een meerjaren investerings- en onderhoudsplan ICT.

Concrete verplichting

De vervangingsinvesteringen met betrekking tot de ICT, de daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten en eventueel met de daarbij behorende begeleidingskosten.

Relevante ontwikkelingen

In 2012 is besloten voortaan geen omslagrente meer toe te rekenen aan de investeringen. Daarom worden alleen nog de afschrijvingen onttrokken aan de reserve.

Mate van doelrealisatie

Door het instandhouden van deze reserve wordt aan het doel voldaan.

Risico's

Implementatie van nieuwe ICT-voorzieningen kan mogelijk duurder uitvallen waardoor de reserve ontoereikend kan blijken te zijn/ c.q. een extra inzet van middelen noodzakelijk kan blijken.

Bijzonderheden

Geen.

Voorziening Groot onderhoud / vervanging huisvesting

Doel voorziening

Het egaliseren van kosten voor onderhoud van het Provinciehuis

Instellingsbesluit

PS FP-1/1990

Kenmerken van de voorziening

Voeding

Op basis van het onderhoudsschema

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

De voorziening is op dit moment toereikend.

Vrije ruimte

Geen.

Nut en noodzaak

Ten behoeve van het egaliseren van kosten voor onderhoud (BBV art 44 lid 1 sub c).

Bestedingsplan

Voor het inzetten van gelden voor groot onderhoud van de Archimedeslaan.

Voorwaarde besteding

Ten behoeve van het groot onderhoud van de Archimedeslaan.

Concrete verplichting

De kosten voor groot onderhoud voor het panden aan de Archimedeslaan.

Relevante ontwikkelingen

Het meerjaren onderhoudsplan Huisvesting is bijgesteld. Eventuele effecten hierdoor op de meerjaren begroting zijn onderdeel van de Kadernota 2018.

Mate van doelrealisatie

Door het in stand houden van de voorziening wordt het doel bereikt.

Risico's

Onbekend.

Bijzonderheden

Geen.

Voorziening Groot onderhoud Paushuize

Doel voorziening

Het egaliseren van kosten voor onderhoud van Paushuize

Instellingsbesluit

Kadernota 2018

Kenmerken van de voorziening

Voeding

Op basis van het het meerjaren onderhoudsplan

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

De voorziening is op dit moment toereikend.

Vrije ruimte

Geen.

Nut en noodzaak

Ten behoeve van het egaliseren van kosten voor het onderhoud van Paushuize (BBV ART 44 lid 1 sub c).

Bestedingsplan

Voor het inzetten voor groot onderhoud opgenomen in het MOP van Paushuize.

Voorwaarde besteding

Voor het inzetten van gelden uit de voorziening wordt periodiek een meerjaren onderhoudsplan (MOP) opgesteld.

Concrete verplichting

De kosten voor groot onderhoud voor Paushuize.

Relevante ontwikkelingen

Het meerjaren onderhoudsplan Huisvesting is bijgesteld. De eventuele effecten hiervan op de meerjaren begroting zijn verwerkt in de Kadernota 2018.

Mate van doelrealisatie

Door het in stand houden van de voorziening wordt het doel bereikt.

Risico's

Onbekend.

Bijzonderheden

Geen.

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn

Doel voorziening

Dekking kapitaallasten extra krediet voor Uithoflijn, Ontvangstorganisatie en Proefbedrijf en Nieuwe Tramremise

Instellingsbesluit

PS 12-02-2018 PS2018MME06 en PS 09-07-2018         

Kenmerken van de reserve

Voeding

Stortingen vanuit exploitatie programma Mobiliteit, conform statenvoorstel
12-02-2018

Minimum bedrag

n.v.t.

Maximum bedrag   n.v.t.

Eindjaar

Looptijd is onbepaald. In ieder geval gelijk aan looptijd investering van 30 jaar.

Toereikendheid

n.v.t.

Vrije ruimte

n.v.t.

Nut en noodzaak

Nodig voor dekking voor de kapitaallasten extra krediet Uithoflijn

Bestedingsplan

Dekking kapitaallasten extra krediet Uithoflijn conform besluitvorming PS
12-02-2018.

Voorwaarde besteding

Geen voorwaarden.

Concrete verplichting

n.v.t.

Relevante ontwikkelingen

n.v.t.

Mate van doelrealisatie

n.v.t.

Risico's

n.v.t.

Bijzonderheden

n.v.t.