Voortgang subprogrammadoelen

Bepalen provinciaal ruimtelijk beleid en inzet op samenhangend beleid met medeoverheden

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
Niets. Het subdoel blijft hetzelfde: “Bepalen provinciaal ruimtelijk beleid en inzet op samenhangend beleid met mede-overheden, met focus op het faciliteren van transities”.  Ook de meerjaren-inspanning wijzigt op zich niet: “Realiseren provinciaal ruimtelijk beleid door proactieve samenwerking met gemeenten en zo mogelijk waterschappen".Niets. Het subdoel blijft hetzelfde: “Bepalen provinciaal ruimtelijk beleid en inzet op samenhangend beleid met mede-overheden, met focus op het faciliteren van transities”.  Ook de meerjaren-inspanning wijzigt op zich niet: “Realiseren provinciaal ruimtelijk beleid door proactieve samenwerking met gemeenten en zo mogelijk waterschappen”.

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Evenals de provincie starten ook gemeenten met voorbereiding van hun omgevingsvisies. Geregeld komt de vraag op de provincie af om mee te werken in hun proces, vaak ook met als achtergrond dat nieuw gemeentelijk beleidsoriëntatie zich niet meer verdraagt met het huidige provinciale beleid tot 2028.  Hier  liggen kansen om vroegtijdig gezamenlijk als domeinen Mobiliteit en Leefomgeving op te trekken in onze inhoudelijke ambities. We gaan in 2018 daarom een intake plegen als een gemeente beroep op ons doet, maar zullen zeer selectief moeten zijn bij inzet van provinciale deskundigheid; bij voorgenomen ontwikkelingen waarbij ‘provinciale belangen’ nadrukkelijk in het geding zijn geven wij daar voorrang aan.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
Geen.

Zorgdragen voor aantrekkelijke steden en dorpen waar het goed wonen, werken en ontmoeten is

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
Niet van toepassing

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Afgesproken was bij de retailnetwerken om gemeenten en marktpartijen te ondersteunen. Dit loopt iets achter door gebrek aan expertise. Daar wordt nu voor ingehuurd.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
Niet van toepassing

Stimuleren van integrale (gebieds-)ontwikkelingen met ruimtelijke kwaliteit