Voortgang subprogrammadoelen

Provinciale Staten positioneren zich meer vooraan in de beleidsprocessen

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

De Commissaris van de Koning als rijksorgaan bevordert goed openbaar bestuur.

De provincie participeert intensief op gelijkwaardig niveau met andere partijen en verbindt om ontwikkelingen te versterken.

De provincie versterkt de regionale uitvoeringskracht over bestuurlijke grenzen heen

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
Niet van toepassing

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Dinsdag 24 april jl. is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden aangenomen. De besluitvorming omtrent het herindelingsvoorstel Vijfheerenlanden in de Eerste Kamer staat in de planning voor april (TK) en juni/juli.  (EK). De in- en ontvlechting van de provinciale beleidsvelden behoeft aandacht (risico- en impactanalyse). CMT en GS tijdig betrekken bij het proces.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
Niet van toepassing

De provincie houdt risicogericht en proportioneel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.