Bijstellingen

Uitvoeren van de realisatiestrategie natuur
Op 12 december 2016 hebben PS de provinciale Natuurvisie vastgesteld, daarmee anticiperend op de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming, waarmee de decentralisatie van het natuurbeleid is afgerond. Ten opzichte van het vorige natuurbeleid (Natuurbeleid 2.0 uit 2013) is er een extra ambitie neergezet, op basis van wettelijk vastgelegde natuurdoelen. Om deze ambitie handen en voeten te geven is in de Natuurvisie bepaald dat er een realisatiestrategie 2018-2027 moet komen: een nadere uitwerking waarin de aansturing en financiering van de verschillende natuuropgaven centraal staat.

Bij de behandeling van de Natuurvisie hebben PS tegelijkertijd een motie aangenomen (nr. 119) die GS opdraagt om eventuele extra benodigde investeringen in kaart te brengen en met dekkingsvoorstellen te komen.  
In 2017 is gewerkt aan het opstellen van de realisatiestrategie, met daarin een claim voor de realisatie van de ambities uit de Natuurvisie. Vooruitlopend is in de kadernota 2017 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de biodiversiteitsopgave in 2017 en 2018. De strategie is op 19 december 2017 door GS vastgesteld en in de Commissie RGW van 22 januari 2018 en 5 maart 2018 besproken. Toegezegd is de benodigde dekking voor de uitvoering te betrekken bij de integrale afwegingen van de Kadernota 2018.
Om de realisatiestrategie te kunnen uitvoeren is financiering nodig van gemiddeld € 3,8 miljoen per jaar, tot en met 2027 in totaal € 38,07 miljoen. Inschatting is dat het verantwoord is vanaf 2018 jaarlijks de helft ad. € 1,9 mln. te onttrekken uit de reserve Landelijk Gebied. Het totaal van (het nog niet geprogrammeerde deel van) dit budget voor de periode 2018 t/m 2027 neemt daarmee af met in totaal €19,07 miljoen (ruim 40%). De consequentie is dat het budget voor het realiseren van doelen op andere thema’s dan natuur, vaak nodig draagvlak voor de natuuropgave te krijgen beperkt wordt. Deze beperking brengt het integrale karakter van het AVP programma echter niet in gevaar. Nog meer financiële ruimte op deze posten wegnemen doet dat wel; daarmee zou het draagvlak voor de integrale AVP aanpak op het spel staan. Voor de andere helft, ook jaarlijks € 1,9 mln., een beroep gedaan op de algemene middelen.

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame landbouw
De Landbouwvisie wordt 24 september 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. De Landbouwvisie wil een transitie bewerkstelligen naar een circulaire, klimaatneutrale en natuurinclusieve landbouw. Dit proces zal zo veel mogelijk met stakeholders worden opgepakt. Om direct na vaststelling van de Landbouwvisie van start te kunnen gaan met het aanjagen van de stappen die we willen zetten en geen tijd te verliezen, is in de Voorjaarsnota voor 2018 een budget van € 175.000 opgenomen. De middelen worden ingezet voor het stimuleren van Natuurinclusieve landbouw, stimuleren van een Circulaire Veehouderij, versterken Stad-Land relaties, versterking Project Energieneutrale landbouw en voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (opbouw en ondersteuning van VAB-loket). Voor het thema natuurinclusieve landbouw werken we samen met natuur- en landbouwpartners het actieplan Duurzame Landbouw met Natuur verder uit. Gevraagde middelen worden ook ingezet voor concrete invulling van dit actieplan. Vooralsnog is voor de jaren 2019-2021 resp. € 275.000, € 325.000 en € 150.000 opgenomen.

Afronding project Woonschepenknelpunten
Het project Woonschepenknelpunten nadert zijn afronding, laatste acties zijn de aanleg van waterleiding en aansluiting op riolering bij Woonschepenhaven Tull en ’t Waal. Het is niet gelukt dit in 2017 af te ronden door de benodigde intensieve afstemming met Vitens, Rrecreatie Midden Nederland en woonschipbewoners om afspraken te maken over wie welk deel van de nutsvoorziening betaalt. Wel zijn er veel voorbereidende werkzaamheden verricht, zodat de uitvoering in het voorjaar van 2018 kan plaatsvinden. In de kadernota 2017 is € 50.000  van de door de provincie geïnde precariobelasting gereserveerd als dekking voor de afronding van dit project. Dit bedrag is in 2017 niet uitgegeven en is onderdeel van het jaarrekeningresultaat 2017. Het jaarrekeningresultaat 2017 wordt zoals gebruikelijk gestort in de Saldireserve. Vooruitlopend op de besluitvorming over de jaarrekening wordt nu voorgesteld de benodigde € 50.000 te onttrekken uit de Saldireserve.

Vervolg biodiversiteitsopgave Natuurvisie en ganzenakkoord
In de kadernota 2017 is eenmalig een bedrag van € 452.000 (jaarsnede 2017) en € 258.000 (jaarsnede 2018) beschikbaar gesteld naar aanleiding van motie 119 "Een plus op natuurbeleid, een plus op budget?". Het eerste bedrag is beschikbaar gesteld om alvast een start te kunnen maken met de biodiversiteitsopgave van de provinciale Natuurvisie. Dit is in 2017 belegd (verplicht) in meer dan tien doorlopende projecten, waarvan de opdrachten aan externe partijen zijn verleend. Voorbeelden zijn: de Evaluatie VTH taken, de Utrechtse aanpak (vergunningverlening WNB bij ruimtelijke ingrepen) en onderzoek naar de tijdelijke weidevogel impuls in reservaatgebieden. Echter, de voorbereiding van de uiteenlopende projectopdrachten met de betrokken partijen bleek meer tijd te kosten. Voor een adequate uitvoering lopen deze projecten dan ook door in 2018. De niet bestede middelen zijn onderdeel van het jaarrekening resultaat 2017. Het jaarrekeningresultaat 2017 wordt zoals gebruikelijk gestort in de Saldireserve. Vooruitlopend op de besluitvorming over de jaarrekening wordt nu voorgesteld de benodigde € 158.000 te onttrekken uit de Saldireserve.

Het tweede onderdeel is direct gekoppeld aan de verlenging van de uitvoering van het Utrechtse ganzenakkoord in 2018. Sinds 2016 is ook de inzet om te komen tot diervriendelijke alternatieve beheermethoden onderdeel van deze aanpak.