2. Landelijk gebied

Nieuwe ontwikkelingen

Uitvoeren van de realisatiestrategie natuur
Op 12 december 2016 hebben PS de provinciale Natuurvisie vastgesteld, daarmee anticiperend op de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming, waarmee de decentralisatie van het natuurbeleid is afgerond. Ten opzichte van het vorige natuurbeleid (Natuurbeleid 2.0 uit 2013) is er een extra ambitie neergezet, op basis van wettelijk vastgelegde natuurdoelen. Om deze ambitie handen en voeten te geven is in de Natuurvisie bepaald dat er een realisatiestrategie 2018-2027 moet komen: een nadere uitwerking waarin de aansturing en financiering van de verschillende natuuropgaven centraal staat.

Bij de behandeling van de Natuurvisie hebben PS tegelijkertijd een motie aangenomen (nr. 119) die GS opdraagt om eventuele extra benodigde investeringen in kaart te brengen en met dekkingsvoorstellen te komen.  
In 2017 is gewerkt aan het opstellen van de realisatiestrategie, met daarin een claim voor de realisatie van de ambities uit de Natuurvisie. Vooruitlopend is in de kadernota 2017 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de biodiversiteitsopgave in 2017 en 2018. De strategie is op 19 december 2017 door GS vastgesteld en in de Commissie RGW van 22 januari 2018 en 5 maart 2018 besproken. Toegezegd is de benodigde dekking voor de uitvoering te betrekken bij de integrale afwegingen van de Kadernota 2018.
Om de realisatiestrategie te kunnen uitvoeren is financiering nodig van gemiddeld € 3,8 miljoen per jaar, tot en met 2027 in totaal € 38,07 miljoen. Inschatting is dat het verantwoord is vanaf 2018 jaarlijks de helft ad. € 1,9 mln. te onttrekken uit de reserve Landelijk Gebied. Het totaal van (het nog niet geprogrammeerde deel van) dit budget voor de periode 2018 t/m 2027 neemt daarmee af met in totaal € 19,07 miljoen (ruim 40%). De consequentie is dat het budget voor het realiseren van doelen op andere thema’s dan natuur, vaak nodig draagvlak voor de natuuropgave te krijgen beperkt wordt. Deze beperking brengt het integrale karakter van het AVP programma echter niet in gevaar. Nog meer financiële ruimte op deze posten wegnemen doet dat wel; daarmee zou het draagvlak voor de integrale AVP aanpak op het spel staan. Voor de andere helft, ook jaarlijks € 1,9 miljoen, een beroep gedaan op de algemene middelen.
De extra middelen voor 2018 ad € 1,9 mln. staan in de Voorjaarsnota, hier is het effect vanaf 2019 opgenomen.

Samenwerkingsagenda Nationaal Park Heuvelrug
In het proces om te komen tot de status van Nationaal Park Heuvelrug hebben onlangs 17 partijen een intentieovereenkomst ondertekend en is een Samenwerkingsagenda opgesteld om de kwaliteit van het gebied in samenhang te versterken. De volgende stap is inhoud geven aan de ambities en projecten uit de Samenwerkingsagenda. Jaarlijks budget is ca. € 0,9 mln., inclusief de bijdrage van de provincie van € 440.000. In bestaande middelen is nog ruimte van € 240.000, waardoor een extra structureel bedrag van € 200.000 nodig is.  
De bijdrage wordt ingezet voor de structurele basiskosten (menskracht in de werkorganisatie) en de projectkosten die gezamenlijk bijdragen aan het realiseren van de integrale NP-ambities: 1) natuur, landschap en cultuurhistorie beheren, behouden en ontwikkelen 2) vergroten van de beleving en toegankelijkheid 3) efficiënte en effectieve wijze van toezicht en handhaving 4) versterking van het merk Nationaal Park 5) een groeiende economische basis voor natuur, landschap en erfgoed en 6) Uniek Nationaal Park.

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame landbouw

De Landbouwvisie wordt 24 september 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. De Landbouwvisie wil een transitie bewerkstelligen naar een circulaire, klimaatneutrale en natuurinclusieve landbouw. Dit proces zal zo veel mogelijk met stakeholders worden opgepakt. Om direct na vaststelling van de Landbouwvisie van start te kunnen gaan met het aanjagen van de stappen die we willen zetten en geen tijd te verliezen, is in de Voorjaarsnota een budget van € 175.000 opgenomen. De middelen worden ingezet voor het stimuleren van Natuurinclusieve landbouw, stimuleren van een Circulaire Veehouderij, versterken Stad-Land relaties, versterking Project Energieneutrale landbouw en voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (opbouw en ondersteuning van VAB-loket). Voor het thema natuurinclusieve landbouw werken we samen met natuur- en landbouwpartners het actieplan Duurzame Landbouw met Natuur verder uit. Gevraagde middelen worden ook ingezet voor concrete invulling van dit actieplan. Vooralsnog is voor de jaren 2019-2021 resp. € 275.000, € 325.000 en € 150.000 opgenomen.

Nieuwe investeringen

Binnen dit programma vinden geen nieuwe investeringen plaats.