Trends en ontwikkelingen

De hierna te noemen onderdelen gaan niet alleen in op de speerpunten benoemd in het Coalitieakkoord 2015 -2019 "In verbinding", maar ze geven ook een doorkijk naar actuele ontwikkelingen (2018) en een beschrijving van de te verwachten ontwikkelingen voor 2019 en verder.