Resultaatbestemming jaarrekening 2017

De Jaarrekening 2017 sluit af met een voordelig (netto)resultaat van ongeveer € 9 mln. (onder voorbehoud goedkeurende accountantsverklaring). Conform andere jaren zijn er ook bij de jaarrekening 2017 bestemmingsvoorstellen ingediend die normaal gesproken bij besluitvorming over de jaarrekening worden behandeld.  Nu de jaarrekening vertraging heeft opgelopen wordt voorgesteld deze bestemmingsvoorstellen bij de kadernota te onttrekken uit de Saldireserve. Het betreft drie voorstellen:
- Afronding project woonschepenknelpunten (programma 2) € 50.000
- Motie 119 “Een plus op natuurbeleid, een plus op budget?” (programma 2) € 158.000
- Regionale samenwerkingskracht en herindeling Vijfheerenlanden (programma 7) € 187.000

Voor al deze drie onderwerpen geldt dat er in 2017 budget beschikbaar was gesteld maar dat dit niet volledig gebruikt is. Deze bedragen zijn vrijgevallen in het jaarrekeningresultaat en worden bij het vaststellen van de jaarrekening in de Saldireserve gestort. Vooruitlopend op het vaststellen van de jaarrekening wordt nu voorgesteld € 395.000 te onttrekken aan de Saldireserve.