Rapportage besteding Kadernota 2017

In de Kadernota 2017 was voor € 3,58 mln. aan claims opgenomen. De totale realisatie in 2017 bedroeg € 3,05 mln. Het saldo 2017 maakt onderdeel uit van het jaarrekening resultaat 2017, hiervan wordt nu bij de kadernota voorgesteld om alsnog een deel over te boeken naar 2018. Zie onderstaand overzicht voor de realisatie per onderdeel.

 Overzicht bijstellingen Kadernota 2017 

 Mutatie 2017

 Realisatie 2017 

 Saldo 2017

 01 Ruimtelijke ontwikkeling 

 Invoering Omgevingswet 

                     453

                            409

                         44

 02 Landelijk gebied 

 Implementatie Wet Natuurbescherming / biodiversiteit 

                     452

                            294

                       158

 03 Bodem, water en milieu 

 Duurzaamheid 

                     198

                              90

                       108

 04 Economische ontwikkeling 

 Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (1)

                     250

                            223

                          27

 Toerisme (vrijetijdseconomie) 

                     200

                            197

                            3

 07 Bestuur en middelen 

 Herindeling Vijfheerenlanden (2)

                     100

                                -  

                       100

 Regionale samenwerkingskracht (2)

                     101

                              14

                         87

 Overhead 

 Aanpassingen werkgeverslasten i.v.m. cao afspraken 

                     826

                            826

                           -  

 Reserves 

 Energiefonds toevoegen aan reserve weerstandsvermogen 

                  1.000

                         1.000

                           -  

 Totaal bijstellingen Kadernota 2017 

                  3.580

                         3.053

                       527

 Toelichting 

 1 Saldo van € 27 bij Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is overgeboekt naar 2018 via de projectreserve. 

 2 In de huidige kadernota 2018 is een voorstel opgenomen om de restant-budgetten t.b.v. Herindeling Vijfheerenlanden en Regionale samenwerkingskracht, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening, aan te wenden in 2018.