Motorrijtuigenbelasting

In de Begroting 2018 is voor de raming van de verwachte opbrengst uitgegaan van de raming die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geformuleerd in de meicirculaire van het Provinciefonds van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Op die basis is de opbrengst voor 2018 in de Begroting geraamd op € 121,1 miljoen. Daarnaast is een jaarlijkse groei voorzien van 2,3% voor de jaren daaropvolgend.

Inmiddels hebben wij van de Belastingdienst ook een raming van de te verwachten opbrengst voor het jaar 2018 ontvangen. Hierin wordt de opbrengst voor 2018 geraamd op € 120,8 miljoen. Daarnaast is tot heden alleen de feitelijke opbrengst over de eerste maanden van 2018 bekend. Deze bevestigen voor nu de juistheid van de raming die in de meicirculaire van 2017 was opgenomen. Dit neemt niet weg dat door fluctuaties in de feitelijke opbrengst in de komende maanden de uiteindelijke opbrengst hoger of lager kan uitvallen. Op dit moment is er echter geen aanleiding de raming, zoals opgenomen in de begroting 2018, aan te passen. Voorgesteld wordt dan ook de oorspronkelijke raming van € 121,1 miljoen vooralsnog te handhaven, alsmede de verwachte jaarlijkse groei van 2,3%.

Voor wat betreft de begroting voor het jaar 2019 wordt, gelet op de toezeggingen die destijds zijn gedaan in het Coalitieakkoord 2015-2019 en mede gelet op de verwachte jaarlijkse groei van de opbrengst met 2,3%, het tarief voor de opcenten per 1 januari 2019 niet verhoogd.