Aanvullende wensen 2019

De kadernota laat zien dat er dit jaar extra financiële ruimte is, wat ons uiteraard helpt bij de uitvoering van onze ambities. Tegelijkertijd echter stellen wij voor om slechts een beperkt deel van de vrije ruimte nu in te vullen en niet nu al  onze wensen meerjarig in te vullen. Beter vinden wij het om die financiële ruimte te behouden voor de nieuwe bestuursperiode. Wij beperken ons daarom nu tot extra wensen die allemaal passen binnen één of meerdere van deze ambities en geven daar een sterke impuls aan. Voor de regiodeals geldt dat wij ons dit jaar inspannen om gezamenlijk met onze partners tot een inzet te komen. Hiervoor is in deze kadernota daarom budget opgenomen. Mogelijke aanvullende financiering voor de uitvoering van de regiodeals zullen wij in 2019 aan uw Staten voor te leggen.

Regiodeal FoodValley (focus: regionale economie en gezonde leefomgeving)
Samen met provincie Gelderland en Regio Foodvalley wordt nu gewerkt aan een regiodeal voor Midden Nederland met als uitgangspunt een gemeenschappelijke agenda voor de as voeding-gezondheid-slim. Met deze agenda spelen wij in op de wens van het Rijk om te werken aan het waarborgen van een gezonde leefomgeving voor mens en dier en versterken wij de regionale kennisinfrastructuur.
Zo kan bestaande expertise van de UU en UMCU worden gebruikt en draagt de deal bij aan  het beter benutten van gezondheidsonderzoek (RIVM), het ondersteunen van experimenten (bijvoorbeeld klimaatneutrale/circulaire pluimveehouderij) en het participeren in initiatieven als World Food Center (WFC) en Sustainable Food Initiative.

Regiodeal bodemdaling Groene Hart (focus: vitaal platteland, klimaat, en gezonde leefomgeving)
Drie grote gemeenten in het Groene Hart (Alphen a/d Rijn, Gouda en Woerden) werken al geruime tijd samen in een netwerkconstructie in het Groene Hart. In dit verband wordt nu een regiodeal uitgewerkt voor bodemdaling. Samen met de provincie Zuid-Holland ondersteunen wij dit gemeentelijk initiatief van harte en doen wij mee aan deze regiodeal.
Speerpunten zijn: vernieuwd ondernemerschap voor agrarische bedrijven; bijdrage aan klimaatmaatregelen en CO2-reductie (o.a. door aanleg van onderwaterdrainage); toekomstbestendig bouwen en wonen in veengebied; kennisontwikkeling en een kennis- en bezoekerscentrum.  De deal zet in op samenwerking van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen.

Hoogspanningskabels ondergronds (focus: gezonde leefomgeving)
De Staten hebben vragen gesteld over de hoogspanningskabels die dwars door Veenendaal lopen. Mogelijk kan middels een pilot gezamenlijk gekeken worden hoe de hoogspanningskabels met financiële bijstand van het Rijk ondergronds kunnen worden gebracht.

Duurzaamheid/Circulaire Economie (focus: regionale economie, klimaat / energie en gezonde leefomgeving)
Vanuit het IPO-aanbod aan het kabinet, het IBP en de wens om beleid op het vlak van circulaire economie vorm te geven is een intensivering op de huidige inzet noodzakelijk. Ook al omdat de huidige inzet niet past bij de wensen van de Staten en de maatschappelijke verwachtingen.

Recreatie om de stad  (focus: natuur en gezonde leefomgeving)
Het programma Recreatie om de Stad Utrecht (RodS) is een samenwerking van partijen in de regio (provincie, gemeenten en terreinbeheerders). De huidige afspraken lopen in 2019 af, maar de groeiende regio vraagt om een vervolg op deze samenwerking. Na afronding van het RodS-programma (2019) zal circa 690 ha nieuw recreatiegebied ingericht zijn. Voor circa 310 ha is het beheer geregeld: door de deelnemers aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden of door recente inrichting met afspraken over het beheer. Voor 379 ha eerder ingerichte gebieden (Gagelbos, Nieuw-Wulven, lJsselbos, Wielrevelt en Klein-Limburg) is het beheer tot en met 2018 (vanuit resterende investeringsmiddelen) door de provincie gesubsidieerd voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
De partijen in de stuurgroep hebben met de brochure Utrecht Buiten opgeroepen om de samenwerking in de regio verder uit te bouwen en daarbij te werken aan de wens een Topregio te blijven voor inwoners en bedrijven en daarmee de opgave voor topgroen in de groeiende regio.  Deze opgave ligt ook op het kwalitatief beter maken van de groene gebieden in de regio en de bekendheid en bereikbaarheid daarvan. Daarbij is het nodig om deze opgave in samenhang te zien, ook met de structuren in de regio en de integraliteit met andere functies.

Staat van Utrecht (Focus: Omgevingswet en communicatie)
In maart 2017 is de Staat van Utrecht voor de vierde keer uitgebracht. De Staat van Utrecht 2017 bevat veel kwalitatief goede data over verschillende thema’s, is interactief op te roepen en heeft een eigen huisstijl. De Staat van Utrecht is zeer goed ontvangen bij veel partijen in de regio. Binnen de provincie en daarbuiten is draagvlak om door te blijven gaan met dit instrument. Uitgangspunt is een cyclus van twee jaar; de volgende Staat van Utrecht verschijnt in 2019.  Het is een politiek bestuurlijke wens om de Staat van Utrecht structureel te borgen.

Potentiële opgaven voor het instrument regiodeals
Momenteel worden verschillende potentiële regiodeals onderzocht en voorbereid binnen de regio Utrecht. Hierbij wordt verkend in hoeverre er draagvlak is voor één verbindende regiodeal namens alle (deel)regio’s in de Provincie Utrecht+ ter versterking van de regionale economie. Dit concept wordt vormgegeven rondom de concepten Healthy Urban Living (HUL) en Ringpark Utrecht. Daarnaast worden in samenwerking met andere provincies en gemeenten verschillende potentiële regiodeals onderzocht, zoals regeneratieve geneeskunde (REGMED XB), Utrechtse Heuvelrug, Asbestsanering en Transitie media-industrie/landschap.

EBU ontwikkelen Ontwikkelingsmaatschappij
De EBU zal de komende jaren worden doorontwikkeld tot een ontwikkelingsmaatschappij. Om een ontwikkelingsmaatschappij vorm te geven zal een aanzienlijk startkapitaal bijeen moeten worden gebracht. Daar zal samen met de gemeente Utrecht en Amersfoort invulling aan moeten worden gegeven. Dit is een eerste aanzet om alvast vanuit de provincie de benodigde fondsen te sparen.