1. Ruimtelijke ontwikkeling

Nieuwe ontwikkelingen

Omgevingswet
Medio 2017 heeft de minister aangekondigd de invoering van de Omgevingswet met 1,5 jaar uit te stellen naar 1 januari 2021. Ook herijken Rijk en koepels de scope en planning van het 'Digitale Stelsel Omgevingswet' (DSO). Deze twee externe ontwikkelingen leiden tot aanpassing van de planning en de uitgaven van het programma Invoering Omgevingswet van de provincie Utrecht. GS hebben daarom een geactualiseerde Routekaart invoering Omgevingswet van de provincie vastgesteld. Waar mogelijk is het huidige toegewezen cumulatieve budget verspreid over meer jaren. Voor drie projecten leidt de verschuiving tot hogere cumulatieve lasten vanaf 2019:
1. Omgevingsvisie en –verordening: PS hebben in september 2017 besloten een tussenproduct toe te voegen voor 2018: het strategische koersdocument. Zowel voor het koersdocument als de uiteindelijke omgevingsvisie is de wens op zorgvuldige en vernieuwende manier inbreng van de samenleving te organiseren. De ontwikkelkosten voor het tussenproduct en de participatie leiden tot extra kosten.  
2. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH): voor dit project waren nog geen lasten opgenomen in de begroting, omdat een onderbesteding van de RUD werd voorzien die kon worden benut voor dit project. Dit blijkt met ingang van 2018 niet meer het geval, waardoor de proceskosten voor het toewerken naar een andere en intensievere samenwerking binnen de Utrechtse VTH-keten moeten worden opgenomen in de begroting.
3. Digitaal Stelsel Omgevingswet: eind 2017 is de veranderopgave (IST-SOLL) voor dit project afgerond. Dit leidt tot het inzicht dat er extra budget nodig is voor het digitaliseren van het VTH-proces met de omgevingsdiensten en het aanpassen van de software aan de nieuwe landelijke digitale standaarden.

De vertraging van de invoering van de Omgevingswet vergt ook tijdelijk extra inzet in 2018 t/m 2020. Tezamen leidt dit tot een verschuiving en verhoging van het budget; in het bijzonder in 2020, waarvoor uitsluitend budget was voor de structurele kosten van het DSO en nu het hele programma doorloopt tot invoering van de wet.

In 2019, 2020 en 2021 is resp. € 604.000, € 1.052.000 en € 27.000 extra nodig. Het effect op 2018 is opgenomen dit hoofdstuk.

Geografisch Informatie Systeem (GIS)
In de afgelopen jaren zijn verschillende verantwoordelijkheden naar de provincie gedelegeerd. Daarmee is de omvang van de GIS basistaken vergroot. Bekende verantwoordelijkheden zijn o.a. Basisregistraties, Openbaar Vervoer, Dienst Landelijk Gebied en verdergaande ontwikkeling Digitale Overheid (intelligente digitale stelsels en stukken zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet en objectgericht beleid/uitvoering). Daarnaast is inzet noodzakelijk op programma’s zoals bijv. Nieuwe Hollandse Waterlinie, AVP, Mobiliteitsplan en Omgevingswet. Dit zal de komende tijd toenemen. De formatie die de basistaken uitvoert, is niet meegegroeid met de verantwoordelijkheden. Dit waar de omvang van de kritische behoefte is toegenomen. De term kritisch wordt hier gebruikt omdat het zaken zijn waar inzet op dient te worden gepleegd om primaire processen uit te kunnen blijven voeren en minimaal te voldoen een nationale en Europese regelgeving. Daarnaast is er de ambitie om meer te werken met intelligente digitale middelen. De digitale overheid moet het niveau van website en e-formulier overstijgen en vast onderdeel van ons primaire proces zijn. Denk aan maatschappelijke participatie waarbij 3d modellering en gaming een rol spelen in de laagdrempelige benadering van complexe beleidskeuzes, vroegtijdige betrokkenheid en daarmee effectievere besluitvoering. Maar ook aan toegankelijke overheid waarbij beschikbaar stellen van onze data belangrijker wordt. Dit betekent dat op verschillende taken en rollen extra tijdelijk budget nodig is van € 722.000 voor de periode 2018 - 2021. Het bedrag voor 2018 is in dit hoofdstuk opgenomen.

Nieuwe investeringen

Binnen dit programma vinden geen nieuwe investeringen plaats.