Organisatorische ontwikkelingen

Onze omgeving is volop en continu in ontwikkeling. Dat gaat steeds sneller en ook steeds minder voorspelbaar. Deze ontwikkelingen stellen andere eisen aan de organisatie en onze mensen. Denk bijv. aan de Omgevingswet, informatisering, Smart Mobility, etc. De provincie Utrecht ontwikkelt zich door naar een adaptieve netwerkorganisatie die buiten beter presteert en binnen integraler werkt. En zo doorlopend waarde toevoegt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat vereist strategisch vermogen én een flexibele organisatie met bijbehorende organiseerprincipes, systemen, functies en kwaliteiten

In het afgelopen jaar is een aantal zichtbare veranderingen en interventies gepleegd. Zo is de topstructuur aangepast, zodat integraler en slagvaardiger gestuurd kan worden. De vervolgstap is dat de structuur van het middenmanagement hierop gaat aansluiten. Als onderdeel van het traject Vlammen met Visie zijn de kernwaarden en –kwaliteiten benoemd.   

Organisatieontwikkeling gaat verder dan het inrichten van een nieuwe structuur. Realisatie en sturing op onze opgaven vereist het nog beter laten werken van onze werkprocessen en systemen (oa concern-sturing, start van het U-lab, kennismanagement). Aandacht persoonlijke ontwikkeling (oa strategisch vermogen, persoonlijk en managerial leiderschap, houding en gedrag) is hierin cruciaal; daarin ligt de basis voor het slagen van elke verandering. Strategische personeelsplanning helpt daarbij.

Realisatie van deze doelstellingen is een opgave voor de gehele provinciale organisatie. Voor zowel ambtenaren en GS. Dit is een doorlopend proces en nooit af.

Voor de komende periode betekent dit dat wat betreft formatie en capaciteit scherp gekeken wordt naar de samenhang met de beschikbare middelen en de daaraan verbonden taken. In perspectief van de (door)lopende werkzaamheden en intensiveringen. Dit gaat bijvoorbeeld gepaard met een afbouw van inhuur; deze wordt omgezet in (tijdelijke) contracten. Dit levert een financiële besparing op, het zelf opgelegde formatieplafond van 675 fte wordt daarmee verlaten. In deze kadernota zijn verschillende voorstellen opgenomen waarbij er ook formatie uitbreiding aan de orde is. Zo is er met betrekking tot het kwaliteitsimpuls in publieke ondernemers
sprake van een intensivering van 13 fte (8 fte vast, 5 fte tijdelijk); deze wordt omgezet in tijdelijke en vaste formatie. In totaal is het voorstel om het formatieplafond met 39 formatieplaats te verhogen en op 714 fte vast te pinnen.

Overzicht uitbreiding vaste formatie

Voorstel

Vaste formatie

OV-formatie

12,0 fte

Kwaliteitsimpuls in publieke ondernemers

8,0 fte

Kwaliteitsimpuls bedrijfsvoering

12,0 fte

Aanpak ondermijnende criminaliteit en ondersteuning kabinetszaken

2,0 fte

Regionale samenwerking

2,0 fte

Informatieveiligheid en dataprotectie

2,0 fte

Uitvoering financieel toezicht

0,5 fte

Bestuursadviseur

0,5 fte

Totaal

39,0 fte