5. Bereikbaarheid

Nieuwe ontwikkelingen

Zero-emissie OV
De provincie en de vervoerder bereiden volgens concessieverplichting de vervanging voor van 142 dieselbussen in de concessie ‘U-OV’ (leasecontracten lopen af december 2019). In de concessie is vastgelegd dat invulling wordt gegeven aan de milieuprestaties van de nieuwe bussen, onder andere “op basis van de meest schone technologie op dat moment mits dit past binnen de kaders”. In het Coalitieakkoord staat dat de provincie streeft naar zero emissie in het OV in 2028 en alle kansen en mogelijkheden voor innovaties zal aangrijpen die bijdragen aan deze ambitie. Dit mede op basis van landelijk gemaakte bestuurlijke afspraken. In Realisatieplan Zero Emissie OV Per Bus (antwoord op de motie PS 4 juli 2016), wordt een stapsgewijze strategie voorgesteld. Voordelen zijn het voorkomen van verlies van economische waarde, het opdoen van ervaring en het beheersbaar houden van risico’s. De inschatting is dat in de periode tot en met 2023 (het einde van de huidige concessie) Zero Emissie OV nog voor meerkosten in de exploitatie zorgt. Technische en prijsontwikkelingen gaan echter snel. Daarom wordt een verkenning uitgevoerd naar de technische, ruimtelijke en exploitatiemogelijkheden. Uitgangspunt is dat transitie naar zero emissie materieel tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten en waar mogelijk kostenneutraal nagestreefd dient te worden. Daarom voert de provincie in samenwerking met haar partners reeds het gesprek met het Rijk om de mogelijkheden te onderzoeken voor het afdekken van risico’s of het vinden van extra externe middelen (cofinanciering). De scenarioverkenning en het overleg met het Rijk kunnen leiden tot de vraag aan de Provincie om (mede) financieel bij te dragen in eventuele meerkosten van het wenselijke scenario; investeringen vanaf 2019.
Voorgesteld wordt om te kiezen voor de variant waarbij 60 bussen, waaronder 30 gelede bussen, worden ingezet op de stadslijnen in Utrecht: meerkosten liggen tussen € 7 en € 14,5 mln. (exclusief de meerkosten van groter materieel door vervanging van standaardbussen door gelede bussen om de huidige extra vervoersvraag op te vangen). Voor de voorbereiding is in 2019 € 5 mln. opgenomen.

OV-formatie
In het hoofdstuk “Organisatie Ontwikkelingen” is gesproken over de structurele uitbreiding van de OV formatie. Deze structurele uitbreiding wordt gedekt vanuit de bestaande mobiliteitsmiddelen.
Om het programma Bereikbaarheid op gewenste niveau en vereiste kracht te brengen is tot en met 2021 een tijdelijke verhoging van de OV formatie noodzakelijk. Deze tijdelijke uitbreiding kost € 714.000 per jaar.  

Inpassingsfonds
Tijdens de behandeling van de kadernota 2017 hebben wij aangegeven te onderzoeken of de bestaande financieringsmogelijkheden en bestaande kaders afdoende zijn, aanvulling behoeven of dat er aanleiding is een nieuw inpassingsfonds en/of nieuwe kaders voor te stellen. Op dit moment hebben we dit helaas nog onvoldoende in beeld om hier al een advies over te geven. De komende maanden zullen we daarom de projecten die zich nu in de studiefase van de MIP bevinden tegen het licht houden. Dit moet ons een beeld geven van de omvang van het vraagstuk en stelt ons in staat dit te confronteren met de huidige kaders en aanwezige financiële ruimte. Op basis hiervan kunnen wij een gewogen advies geven hoe hiermee om te gaan richting de toekomst. Wij verwachten hier begin 2019 een voorstel voor gereed te hebben.

Vijfheerenlanden
De geplande herindeling voor de gemeente Vijfheerenlanden heeft consequenties voor het openbaar vervoer, provinciale wegen en vaarwegen. Wat betreft openbaar vervoer gaat de provincie Utrecht het openbaar vervoer verzorgen voor het deel van de nieuwe gemeente wat nu nog op het grondgebied van de provincie Zuid-Holland is gelegen. Wat betreft provinciale wegen komt de N484 tussen Zijderveld en Leerdam in eigendom en beheer van de provincie Utrecht. Wat betreft vaarwegen dienen er met de provincie Zuid-Holland afspraken te worden gemaakt over het Merwedekanaal. Komende periode wordt uitgewerkt wat de financiële consequenties hiervan zijn. Eén en ander gaat ook op voor OV en regiotaxi. Al deze consequenties worden meegenomen in de begroting 2019, mits er op dat moment definitieve duidelijkheid is over de herindelingsdatum van 1 januari 2019. In dat voorstel wordt ook de stijging van het Utrechts aandeel in het provinciefonds betrokken.

Nieuwe investeringen

Investeringen

Categorie

2019

2020

2021

2022

N409 Verkeers- en fietsmaatregelen

B

177

N417 Uitvoeren fiets-veilgheidsmaatregelen

B

1.060

Totaal

1.237

Toelichting op de investeringen

  • N409: verkeersveiligheids- en fietsmaatregelen op de N409 tussen Nieuwegein en Houten.

Dit project betreft uitvoering van maatregelen  ter verbetering van de verkeersveiligheid waaronder aanbrengen van bermverharding langs de hoofdrijbaan en de parallelweg en de fietsoversteek op het kruispunt N408/ N409 verkeersveiliger vormgeven.

  • N417 Uit te voeren maatregelen tijdens groot onderhoud

In 2020 moet er onderhoud worden uitgevoerd op de gehele N417 tussen de N234 en de grens met provincie Noord Holland in Hollandsche Rading. In het kader van de trajectaanpak worden gelijktijdig  verkeersmaatregelen uitgevoerd waaronder een snelheidsverlaging, vervangen van tegels op het fietspad door asfalt en verbeteren van verlichting en bebording