Totaalbeeld Kadernota 2019-2022

Onderstaande tabel geeft een overzicht van bijstellingen die zijn opgenomen in de Kadernota 2019-2022. De meeste bijstellingen komen ten laste van de algemene middelen. In een enkel geval wordt de bijstelling gedekt uit een reserve en heeft dus geen effect op het saldo van de begroting.

Totaalbeeld 2019-2022

Onderwerp

2019

2020

2021

2022

Stand Begroting 2018

13.601

25.107

31.385

31.845

Mutaties algemene middelen

Uitkering provinciefonds

12.401

16.891

20.192

30.332

Dividend

600

-200

-200

0

Treasury

-2.126

Effectuering Cie. Jansen omtrent Zeeland

-200

-200

Overige inkomsten

-200

-200

-200

-200

Stelpost loon- en prijscompensatie

-1.842

-4.117

-6.392

-10.567

Totaal mutaties algemene middelen

8.633

12.174

13.400

19.565

Mutatie reserve Kosten voorfinanciering

2.126

Mutatie Egalisatiereserve provinciefonds en opcenten MRB

200

200

Saldo beschikbaar voor bijstellingen

24.560

37.481

44.785

51.410

Voorstellen tot bijstelling 2019 - 2022

Programma 1

Omgevingswet

604

1.052

27

-

Geografisch Informatie Systeem (GIS)

722

722

722

-

Programma 2

Uitvoeren van realisatiestrategie natuur

1.900

1.900

1.900

1.900

Samenwerkingsagenda Nationaal Park Heuvelrug

200

200

200

200

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame
landbouw

275

325

150

-

Programma 3

Stimulerende rol sanering asbestdaken

345

395

375

170

Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht

250

250

-

-

Impuls verbeteren Waterkwaliteit

1.125

-

-

-

Programma 4

Vergroten investeringsvermogen in retail door OMU

500

500

-

-

Acquisitie capaciteit in het kader van Brexit - EMA

230

230

-

-

Capaciteit business development voor financiering maatschappelijke opgaven

200

-

-

-

Uitvoering motie Regio FoodValley

150

-

-

-

Ondersteuning MKB/Maakindustrie

100

100

100

100

Recreatieschap Stichtse Groenlanden loon- en prijscompensatie

67

67

67

67

Recreatieschap Stichtse Groenlanden ontwikkelprojecten

92

92

92

92

Evenementenbudget

900

1.200

-

-

Doorontwikkeling Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

200

EBU ontwikkelen Ontwikkelingsmaatschappij

2.900

-

-

-

Programma 5

Zero-emissie OV

5.000

-

Versterken OV formatie

714

714

714

-

Programma 6

Restauratie Domtoren

-

2.000

-

-

Programma 7

IPO bijdrage programmabegroting

164

94

94

94

Versterken Strategisch Vermogen Utrecht LAB

120

120

120

120

Accountantskosten

100

100

100

100

Verkiezingen Provinciale staten

75

-

-

-

Dienstverlening GemeenteOplossingen

19

19

19

19

Loonstijging 2019-2022 GS

33

33

33

33

Aanpak ondermijnende criminaliteit en ondersteuning kabinetszaken

221

221

221

221

Kwaliteitsimpuls

2.957

2.957

2.957

2.957

Inverdieneffect Inhuur

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Uitvoering financieel toezicht

53

53

53

53

Regionale economie

212

212

212

212

Overhead

Loonstijging 2019-2022

502

502

502

502

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

210

50

-

-

Vervangings investeringen software MIP/MOP Bedrijfsvoering

1.464

1.464

1.464

1.464

MIP / MOP Huisvesting

193

3.259

1.616

1.606

Doorontwikkeling digitale dienstverlening

1.176

1.176

1.176

1.176

Professionaliseren en ondersteuning bij fiscale vraagstukken

100

100

100

100

Bestuursadviseur

53

53

53

53

Trainee programma

1.314

1.314

1.314

1.314

Programma informatieveiligheid en dataprotectie

277

277

277

277

Totaal bijstellingen

24.717

20.751

13.658

11.830

Mutatie reserve Huisvesting

193

3.259

1.616

1.606

Saldo Kadernota 2018

36

19.989

32.743

41.186