6. Cultuur en erfgoed

Nieuwe ontwikkelingen

Restauratie Domtoren
De Domtoren in Utrecht moet dringend worden gerestaureerd. Vanwege de omvang van de restauratie, de aard van het gebouw en het benodigde steigerwerk zijn dit soort projecten kostbaar. De restauratie betreft herstel en vervanging van voegwerk, baksteenmetselwerk en natuursteen, tot in de lantaarn toe.  
Sinds 2012 hebben Rijk en IPO bestuurlijke afspraken over de gezamenlijke aanpak van de zorg voor rijksmonumenten. De provincies zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van restauratieprojecten en ontvangen daarvoor budget van het Rijk in het Provinciefonds. Zij worden geacht dit te matchen. In de provincie Utrecht is dankzij deze afspraak jaarlijks ruim € 3 mln. per jaar beschikbaar, waarvan € 1,5 mln. van het Rijk (Fonds Erfgoedparels).
Het budget is echter niet voldoende voor kanjerprojecten als de Domtoren. Daarom heeft de Minister van OCW besloten € 4 mln. extra vrij te maken voor de Domtoren, onder dezelfde matchingsvoorwaarde. Een brief van de minister van OCW waarin dit wordt bevestigd, is op 18 mei 2017 ontvangen. Het bedrag is in het najaar van 2017 in het Provinciefonds gestort. In 2019 is via de Kadernota € 2 miljoen gereserveerd. Reden om niet € 4 miljoen te reserveren was dat de hoogte van het restauratiebedrag op dat moment nog niet bekend was en het dus nog niet duidelijk was of matching door de provincie met € 4 miljoen nodig was. Inmiddels is de begroting gereed: De totale raming, inclusief kosten voor het steigerwerk, onvoorzien en risico is geraamd tussen de € 30 en € 38 miljoen. De exacte raming wordt door de gemeente niet vrijgegeven omdat er nog een aanbesteding plaats moet vinden. Het voorstel is om in 2020 een bedrag van € 2 miljoen te reserveren.
De gemeente Utrecht zal als eigenaar van de Domtoren in 2018 een subsidieaanvraag indienen bij de provincie voor maximaal € 8 mln., waarbij op basis van de Subsidieverordening Erfgoedparels de voorwaarde geldt dat de gemeente minstens 50% van de totale restauratiekosten voor haar rekening neemt. De gemeente heeft reeds € 2 mln. gereserveerd en draagt zorg voor de aanvullende (externe) financiering.

Nieuwe investeringen

Binnen dit programma vinden geen nieuwe investeringen plaats.