Focus op resultaat

In dit hoofdstuk nemen wij u mee in onze voornemens ten aanzien van de uitvoering van onze doelstellingen voor dit laatste bestuursjaar. Een jaar met mooie kansen om ambities die er nog liggen uit ons coalitieakkoord, nu versneld uit te werken. In dit hoofdstuk blikken we ook terug, waarbij we zowel bereikte resultaten onder de aandacht brengen als reflecteren op het afgelopen jaar.  

Bereikte resultaten en onze provinciale rol
Alle opgaven waar wij aan werken moeten bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving en goede bereikbaarheid. Die twee pijlers maken onze regio tot de topregio waar steeds meer mensen willen wonen en werken en waar het de grootste uitdaging is om groen en groei met elkaar in evenwicht te laten zijn; om kansen te benutten en daarbij altijd de kwaliteit van de omgeving te bewaken.  
Zo zal de in het afgelopen jaar totstandgekomen verkoop van Vliegbasis Soesterberg voor een flinke impuls zorgen op de aantrekkelijke leefomgeving. Maar ook tientallen cruciale infrastructurele projecten waaronder veiligere provinciale wegen, verbetering OV knooppunten en natuurverbindingen, tientallen boerenbedrijven die starten met innovatieve en duurzame landbouw en het toegankelijk maken van ons cultureel erfgoed dragen daar aan bij.
Steeds beter laten we zien hoe we invulling geven aan onze specifieke rol van een netwerkorganisatie die partijen verbindt en belangrijke maatschappelijke opgaven gezamenlijk met andere overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties oppakt.  Als voorbeelden noemen we het participatieproces rondom de omgevingsvisie, de versnellingsagenda op de woningmarkt  die met tientallen partijen gezamenlijk is gerealiseerd, de realisatie van de retailvisie voor het behoud van vitale centra en het Pact van Ruigenhoek waarin 14 partijen hun krachten bundelden om het cultureel erfgoed in de regio beter te benutten. De samenwerkingsagenda Gezonde Lucht wordt bovendien door het Rijk aangehaald als goed voorbeeld van een participatieve aanpak. Het komend jaar gaan we hiermee door bij de invulling van enkele belangrijke transities zoals de energietransitie en de vorming van een toekomstbestendige en duurzame landbouw.

Basis op orde
Om deze opgaven zo goed mogelijk uit te voeren en de focus op onze doelen te kunnen leggen, moeten we onze organisatie goed op orde hebben en goed de verbinding maken met uw Staten.
De bekendmaking van de vertraging en kostenstijging op het project Uithoflijn, de daaropvolgende bestuurswissel van de gedeputeerde mobiliteit en financiën en het bijzonder verlof van de provinciesecretaris / algemeen directeur hebben tot diverse debatten in uw Staten geleid. U heeft daarin duidelijk kenbaar gemaakt wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van het ‘in verbinding staan’ met elkaar: meer transparantie zodat u  beter in positie komt  om uw controlerende en kaderstellende taken uit te voeren. Voor ons betekent dit het eerder delen van informatie, in sommige gevallen ook in stadia waarin beleidsvorming nog niet besluitrijp is of risico’s nog niet volledig in beeld kunnen worden gebracht. Wij zijn ons ervan bewust dat transparant zijn naar uw Staten meer inhoudt dan informatie delen die beschikbaar is. Het gaat om een bewustwording van medewerkers, leidinggevenden, directie en bestuur èn politiek dat obstakels en tegenvallers een vanzelfsprekend onderdeel zijn van het realiseren van ambities en dat die net zo goed gedeeld mogen en kunnen worden als positieve – of negatieve eindresultaten. Met elkaar zullen we het open communiceren over kwetsbaarheden moeten leren.

Openbaar Vervoer
We vinden dat de achterliggende periode aanleiding geeft om onze rol ten aanzien van goed OV scherper te positioneren. Past het realiseren van een dergelijke opgave bij onze organisatie, de kennis en kunde die standaard in huis is en de taakopvatting van een decentrale overheid? Deze vragen kunnen niet op korte termijn worden beantwoord, al is het maar omdat de reflectie op de uitvoering nog in volle gang is. Deels is die evaluatie afgerond door middel van het verbeterplan, maar vooral daar waar het gaat om meer proces gerelateerde en bestuurlijke en politieke vragen, doorlopen we met elkaar nog twee onderzoekstrajecten. Dit betekent concreet dat de OV organisatie op de korte termijn wel aan de slag kan met een transparante uitvoering van het verbeterplan, wat onder andere inhoudt: een meer centrale aansturing en bedrijfsmatige werkwijze. Verder dragen we zorg voor een goede betrokkenheid van de OR en de medewerkers bij deze verbetering. Voor de middellange termijn zullen we de opties verkennen m.b.t. fundamentele vragen over rol en positie provincie en OV bedrijf.

Blik op resultaat
Ondertussen gaan we door met het realiseren van onze ambities, zoals beschreven in het coalitieakkoord. We zien dat er met het aantreden van het nieuwe kabinet ook nieuwe kansen voor deze ambities zijn gerezen. Het interbestuurlijk programma (IBP) ondersteunt provincies om op gebiedsniveau een regisserende en verbindende rol te spelen bij het in samenhang realiseren van maatschappelijke opgaven. Om deze te benutten zullen we onze opgaven meer dan voorheen integraal aan moeten vliegen en uiteraard in nauwe samenwerking met rijk, gemeenten en waterschappen en inwoners. De kansen hiervoor  liggen op het vlak van: energie en klimaat, woningbouw, een vitaal platteland, regionale economie en een vitale rechtstaat (onder andere de aanpak van ondermijning). Dit zijn de dossiers waar we extra inzet op zullen plegen om in de tweede helft van 2018 tot concrete afspraken met onder meer het Rijk te kunnen komen.
Naast deze extra impuls voor uitwerking van onze coalitiedoelen, voeren we met het Rijk het gesprek over de schaalsprong mobiliteit en de woningbouwopgave in de regio waarvoor vanuit U Ned een  gezamenlijke uitwerking voor de korte, middellange en lange termijn op tafel ligt. De komende maanden zullen we benutten om samen met de gemeente Utrecht de verschillende scenario’s en de urgentie van de aanpak bij het Rijk onder de aandacht te brengen.
De uitwerking van de omgevingswet en de verankering in de nationale omgevingsvisie is de laatste majeure opgave die we hier apart benoemen. Waar we hier al onze voornemens met u deelden ten aanzien van het in verbinding staan met elkaar en open en transparant communiceren, zullen we bij de realisatie van de omgevingswet laten zien dat het de inwoner is die centraal staat. Dat doen we door een daadwerkelijk integrale aanpak op het fysieke domein waarbij we zoveel mogelijk partijen en inwoners betrekken.