Algemene Reserves (Vermogenspositie)

Algemene reserve / Saldireserve

Algemene reserve

Stand bij Jaarrekening 2017 voor jaarrekeningresultaat

20.950

Bij: Vrij besteedbaar jaarrekeningresultaat 2017 (onder voorbehoud)

2.859

Bij: Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2017 (onder voorbehoud)

395

Af: Mutaties Begroting 2018

-5.182

Af: Voorjaarsnota 2018 Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2017

-395

Af: Voorjaarsnota 2018 Dekking NRU

-3.000

Stand bij Kadernota 2019-2022

15.627

De Algemene reserve (ook wel Saldireserve genoemd) bedraagt, na verwerking van de jaarrekening 2017, € 24,2 mln. Dit is nog onder voorbehoud omdat de accountantsverklaring over de jaarrekening 2017 nog niet is ontvangen en de jaarrekening nog niet is vastgesteld door PS. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een onttrekking van € 5,2 mln. ten behoeve van de dekking Coalitieakkoord 2015-2019. Omdat de jaarrekening 2017 nog niet formeel is vastgesteld worden de bestemmingsvoorstellen 2017 ad € 0,4 mln. nu bij de voorjaarsnota 2018 onttrokken. Daarnaast is bij de begroting 2018  motie 57 aangenomen waarbij voor de dekking van de NRU 1/3 deel (€ 3,0 mln.) wordt onttrokken uit de Algemene reserve. De verwachte stand van de reserve eind 2018 bedraagt € 15.627.

In 2019 wordt voor de dekking van het coalitieakkoord nog € 3,2 mln. onttrokken.Hierdoor resteert dus een vrije ruimte van (€ 15,6 mln. -/- € 3,2 mln. =) € 12,4 mln. Dit is boven de € 10 mln. minimum saldo zoals dit is afgesproken in het Coalitieakkoord.

Reserve Weerstandsvermogen

Reserve Weerstandsvermogen

Stand bij Jaarrekening 2017

28.816

Begroting 2018

1.000

Voorjaarsnota 2018

 -

Stand bij Kadernota 2019-2022

29.816

In de begroting 2018 is rekening gehouden met een storting van € 1,0 mln. als dekking voor het Energiefonds. De reserve Weerstandsvermogen bedraagt nu € 29,8 mln.

Reserve Egalisatiereserve Algemene uitkering en MRB

Reserve Egalisatiereserve Algemene uitkering en MRB

Stand bij Jaarrekening 2017

4.868

Effectuering advies tijdelijke commissie Jansen

 -200

Stand bij Kadernota 2019-2022

4.668

De reserve Egalisatiereserve Algemene uitkering en MRB bedraagt € 4,7 mln. Het plafond bedrag van de reserve is € 5,0 mln. Indien de reserve boven dit plafond uitkomt zal het bedrag boven de € 5 mln. ten gunste worden gebracht van het begrotingssaldo.

Effectuering advies tijdelijke commissie Jansen
Zie ook de uitgebreide toelichting in het hoofdstuk Effectuering advies tijdelijke commissie Jansen. De tijdelijke bijdrage van de provincie Utrecht in de oplossing van de financiële problematiek van de provincie Zeeland komt neer op een jaarlijkse bijdrage van € 200.000 over de jaren 2018-2020. In totaal € 600.000. Dekking hiervoor is gevonden in de ‘‘Egalisatiereserve provinciefonds en opcenten MRB’’.