Ontwikkelingen Begroting 2019

Doorontwikkelingen doelenboom in de begroting 2019
In de begroting 2018 zijn doelenbomen per begrotingsprogramma opgenomen. Het doel van deze doelenbomen is om transparantie, inzicht en helderheid te geven over ambities en de te bereiken doelen. De ambitie is om de doelenbomen door te ontwikkelen op de volgende vier thema’s, waarbij de eerste resultaten in de begroting 2019 gepresenteerd zullen worden:

  1. Daar waar mogelijk zullen de doelstellingen voor het betreffende begrotingsjaar concreter worden geformuleerd. Het doel hiervan is om de concrete mijlpalen voor het betreffende begrotingsjaar helder weer te geven en hierbij tevens de relatie te leggen met de lange termijn ambities en effecten die de provincie probeert te bereiken
  2. De link tussen de doelenbomen en de diverse beleidskaders/notities zal worden aangegeven. Dit om inzichtelijk te maken hoe de meerjarenbeleidsnotities worden vertaald naar heldere jaaropgaven en –doelen.
  3. De prestatie indicatoren, die nodig zijn om de effecten van ingezet beleid te kunnen monitoren, worden daar waar mogelijk verder uitgewerkt en waar deze nog ontbraken, worden toegevoegd. Dit zal bijdragen aan het scherper en inzichtelijker maken van bereikte resultaten en waardevolle input zijn voor nieuw op te stellen en/of aan te passen beleid.
  4. In de begroting 2018 zijn de programmagelden op programmaniveau gekoppeld aan de doelenboom. Om meer inzicht te verschaffen zal in de begroting 2019 op subdoel niveau de financiën gekoppeld worden. Dit leidt er toe dat de financiële middelen, die worden ingezet om de jaardoelen te  bereiken, inzichtelijker aan de resultaatgebieden gekoppeld zullen zijn.

Notitiefunctie website begroting 2019
Bij de begroting wordt ook notitiefunctie geactiveerd. Via deze functie kunnen op de website notities worden gemaakt wat er toe leidt dat eigen notities en opmerkingen digitaal kunnen worden geborgd. Zie hieronder voor een voorbeeld.
Relatie tussen het mobiliteitsprogramma en de begroting
In het rapport van de Beleidsaudit Financiën Mobiliteitsprogramma zijn er enkele aanbevelingen gedaan die invloed hebben op de inrichting en inhoud van het programma bereikbaarheid. In deze alinea zal worden ingegaan op deze aanbevelingen omdat deze betrekking hebben op de nieuw op te stellen begroting.

  • Zorg er met het oog op de leesbaarheid voor dat documenten herleidbaar zijn naar eerder versterkte documenten.
    Voor de begroting 2019 betekent dat de doelenboom wordt afgestemd op het nieuwe beleidskader.
  • Neem bij het opstellen van de begroting de rollen van de gebruikers als maatstaf. Wijzig de complexe financieel-technische systematiek van begroten zodat de systematiek transparanter en begrijpelijker wordt en het inzicht van PS in de lasten en baten wordt vergroot.

Voor het opstellen van de begroting wordt de inrichting van het mobiliteitsprogramma als uitgangspunt gehanteerd.

  • Verzoek GS ervoor zorg te dragen dat de financiële administratie zo is ingericht dat deze beter kan worden voorzien in (ad hoc) informatiebehoefte, zoals verschillende dwarsdoorsnedes op verzoek van PS (bestedingen naar modaliteit, locatie, financiering e.d.).

De financiële administratie zal zodanig worden ingericht dat de financiële informatie op het niveau van het nieuwe mobiliteitsprogramma kan worden ontsloten. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om conversies uit te voeren voor het ontsluiten van informatie.

  • Overweeg als PS om GS te verzoeken te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn om de taken op het terrein van Openbaar vervoer (U-OV, streekvervoer, Uithoflijn e.d.) (intern) te verzelfstandigen. Vooruitlopend hierop GS te verzoeken een apart programma in de begroting op te nemen voor deze taken.

Voor 2019 wordt voorgesteld om als pilot een subprogramma voor openbaar vervoer in de begroting op te nemen.


Opname Meerjaren Investeringsplan (MIP) en Meerjaren Onderhoudsplan (MOP)
PS heeft op 6 november 2017 de Nota investeren, waarderen en exploiteren vastgesteld. Met deze nota is het kader en de uitgangspunten vastgelegd, waaraan moet worden voldaan bij zowel nieuwe investeringen, het (meerjaren)onderhoud hiervan alsmede de vervangingsinvesteringen. De kaders worden verder uitgewerkt in een Nota kapitaalgoederen Mobiliteit en Bedrijfsvoering die dit jaar aan PS worden aangeboden. Voor mobiliteit inzake Wegen en vaarwegen is op 15 december 2016 de eerste nota kapitaalgoederen vastgesteld, dit jaar zal deze worden geactualiseerd en aangevuld met het onderdeel Openbaar Vervoer. Op basis van deze kaders wordt jaarlijks een Meerjareninvesteringsplan (MIP) en Meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld.

In deze kadernota is in de bijlage het MIP en MOP opgenomen van zowel Mobiliteit als Bedrijfsvoering. De investeringen van de provincie worden na in gebruik name afgeschreven over de levensduur van de investering. De afschrijvingslasten dienen meerjarig te worden opgenomen in de begroting. Het MIP moet bij de kadernota inzicht geven in de meerjarige investeringen en de meerjarige gevolgen voor de kapitaallasten. Als de meerjarige kapitaallasten binnen de reguliere begroting kunnen worden gedragen zal er geen extra claim worden ingediend bij de kadernota. Het MIP geeft inzicht in de nieuwe investeringskredieten voor de op te stellen begroting en deze investeringen zullen dan ook expliciet bij de vaststelling van de begroting aan PS worden voorgelegd . Ook kunnen nieuwe investeringen leiden tot aangepaste onderhoudsbedragen. Hiervoor wordt ook in samenhang met het MIP het MOP aan PS voorgelegd. Met deze twee documenten wordt dus inzicht gegeven in toekomstige kapitaal- en onderhoudslasten. Bij de begroting zal PS expliciet de investeringskredieten op basis van het MIP van het begrotingsjaar vaststellen.

Hierbij moet ook worden aangegeven of deze lasten passen binnen het bestaande budget voor kapitaallasten of onderhoud. Indien dit niet het geval is, wordt dit als een financiële claim betrokken bij de Kadernota zodat dit betrokken wordt bij de integrale afweging. Bij vaststelling van de kadernota is dus de dekking van de investeringen en het onderhoud geborgd.

In onderstaand overzicht is de samenhang tussen de P&C cyclus en de diverse nota’s betreffende investeringen en beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in beeld gebracht.

In de begroting volgend op de kadernota worden de nieuwe en lopende investeringen opgenomen bij de programma's. De investeringen worden gepresenteerd naar 3 verschillende type's:
Type A: Reeds goedgekeurde investeringen
Type B: Investeringen die niet complex of groot zijn. Deze worden door het vaststellen van het MIP bij de begroting geaccordeerd en worden niet meer separaat voorgelegd aan PS.
Type C: Complexe en grote investeringen, die nog separaat aan PS worden voorgelegd.

Op de programma's worden de kredieten van de investeringen met het kasritme gepresenteerd. Door het vaststellen van de begroting en de kredieten stemt PS in met de uitgaven in dat begrotingsjaar. Bij complexe investeringen of grote investeringen (type C) is afgesproken dat hiervoor eerst nog een apart kredietvoorstel  aan PS wordt voorgelegd voordat met de investering mag worden gestart.

Na vaststelling in de begroting volgt de verantwoording in de reguliere P&C producten. Bijstellingen op het investeringskasritme kunnen in de voortgangsrapportages worden opgenomen. Verantwoording over de besteding vindt plaats in jaarrekening.