Bijstellingen

OV-formatie
In het hoofdstuk “Organisatie Ontwikkelingen” is gesproken over de structurele uitbreiding van de OV formatie. Deze structurele uitbreiding wordt gedekt vanuit de bestaande mobiliteitsmiddelen.
Om het programma Bereikbaarheid op gewenste niveau en vereiste kracht te brengen is tot en met 2021 een tijdelijke verhoging van de OV formatie noodzakelijk. Deze tijdelijke uitbreiding kost € 714.000 per jaar.  

U-10 gemeenten
Op 12 februari 2018 heeft PS een extra krediet beschikbaar gesteld voor de Uithoflijn. Onderdeel van de dekking van het extra krediet is het inzetten van € 14 mln vanuit het RUVV 2018/2019 binnen het BRU hekwerk. Deze inzet is met de voormalige BRU-gemeenten afgestemd, zoals ook toegelicht in het Statenvoorstel en conform de bestuurlijke  transitieafspraken. De mogelijke knelpunten van projecten in 2018 zijn geïnventariseerd, totaal € 4,2 mln. Per gemeente is de financiële omvang:

Gemeente

Bedrag

Bunnik

105

Utrecht

517

IJsselstein

711

Stichtse Vecht

210

Nieuwegein

656

De Bilt

850

Zeist

883

Houten

219

Vianen

20

Totaal

4.171

Voor de projecten 2018, totaal € 4,2 mln, wordt voorgesteld de bestemmingsreserve Kosten Voorfinanciering in te zetten. De reserve is bij de transitie van BRU naar de provincie in 2015 gevormd omdat niet duidelijk was of de grote investeringen voor het trammaterieel gefinancierd moesten worden met externe financiering. Naar verwachting is hier op basis van de huidige inzichten geen sprake van. Het doel van de bestemmingsreserve kan hierdoor verbreed  worden.

NRU
Op 6 november 2018 is motie 057 aanvaard, "Mosterd bij de maaltijd". Met de aanvaarde motie wordt het college opgedragen om voor de benodigde middelen bij de jaarrekening 2017, dan wel de kadernota 2018 met een voorstel naar Provinciale Staten te komen.
De Noordelijke Randweg Utrecht is een project van de gemeente Utrecht. Volgens de afspraken die in 2010 gemaakt zijn draagt de provincie Utrecht een bedrag van € 33,4 mln. bij aan de opwaardering van de Noordelijke Randweg. De wens van de gemeenteraad van Utrecht en van Provinciale Staten is om alle drie de verkeerspleinen te verdiepen, terwijl er op dit moment budget is voor één verdiept plein. Met het aannemen van de genoemde motie hebben Provinciale Staten extra middelen toegezegd, bovenop het reeds beschikbare middelen. De gemeenteraad van Utrecht heeft in juni 2017 € 19 mln. extra toegezegd.
Afgelopen maanden hebben op verschillende momenten gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente, provincie en het Rijk over een extra rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg. Er is nog geen definitief uitsluitsel van het Rijk. Ondanks dat er nog geen zicht is op een extra bijdrage van het Rijk willen wij in de motie genoemde € 9 mln. opnemen in deze Voorjaarsnota.
Het voorstel is voor de NRU een bedrag van € 9 mln. te reserveren binnen de projectenreserve. Het onderdeel NRU in de projectenreserve wordt gevormd door onttrekkingen uit de volgende reserves: € 3 mln. uit de Algemene reserve (saldireserve), € 3 mln. uit de reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie en € 3 mln. uit de reserve Mobiliteitsprogramma.  
Mocht blijken dat het Rijk geen extra bijdrage aan de opwaardering van de NRU wil verlenen, dan komen wij met een separaat voorstel over hoe om te gaan met de extra beschikbare middelen.