Financiën

Meerjareninvesteringsplan en meerjarenonderhoudsplan Archimedeslaan
Het meerjareninvesteringsplan (MIP) en meerjarenonderhoudsplan (MOP) voor Archimedeslaan is geactualiseerd voor de komende 20 jaar en de financiële gevolgen van het MIP worden verwerkt. Op basis van het bijgestelde en geactualiseerde MOP, waarin is uitgegaan van de huidige kaders, vindt een verschuiving plaats van investeren naar variabel (voorheen: ‘ groot’) onderhoud. Omdat het variabele onderhoud van gebouwen ten laste komt van de voorziening, wordt er een groter beslag gelegd op de voorziening variabel onderhoud. Hiertegenover staat dat de afschrijvingslasten dalen en er een lagere belasting is van de reserve Huisvesting.
Dit heeft als gevolg dat er een extra (eenmalige) dotatie aan deze voorziening noodzakelijk is van € 4 mln. Deze extra dotatie komt ten laste van de reserve Huisvesting. Maar ook op de langere termijn ontstaat er een tekort in de voorziening van het Huis voor de Provincie. Het voorstel is om de structurele storting in de voorziening variabel onderhoud te verhogen naar 0,5 mln.

Technische wijzigingen
Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor de overhead worden de lasten met € 1.415.000 verhoogd en de baten met € 458.000. Hiervoor wordt er € 1.643.000 meer onttrokken uit de reserve.

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

39.434

7.516

49.896

10.462

Baten

7.489

3.989

7.801

312

Saldo van het programma

31.945

3.526

42.095

10.150

Mutaties in de reserves

5.719

5.719

Beslag op de algemene middelen

31.945

3.526

36.376

4.431

Investeringen

Investeringen 2018

Categorie 

Oorspronk.
begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Huisvestiging Archimedeslaan

B

162 

124 

2.072 

1.910 

Automatisering algemeen

B

887 

1.512 

625 

Subtotaal

1.049 

Huisvesting Archimedeslaan
Door de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor Archimedeslaan heeft er een verschuiving plaatsgevonden. De volgende investeringen vinden in 2018 plaats:
-   Vervanging No-Breakinstallatie;
-   Vervanging van AV-middelen in de vergaderzalen en de commissiekamer;
-   Liftbesturing;
-   Aanpassing van de Statenzaal.

Automatisering algemeen
Door de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor ICT heeft er een verschuiving plaatsgevonden. De volgende investeringen vinden in 2018 plaats:
-   Nazorg vervanging laptops;
-   Vervanging BI-tool;
-   Vervanging HRM-systeem;
-   Vervanging Facilitair Management info systeem;
-   Vervanging Document management systeem;
-   Vervanging Website Internet en Extranet;
-   Vervanging E-Provincie.