Totaalbeeld Voorjaarsnota 2018

Dit betreft de voortgangsrapportage over het huidige begrotingsjaar 2018. Hierbij wordt dit jaar voor het eerst een voortgang getoond op subdoelen van de doelenbomen die in de programmabegroting 2018 voor het eerst zijn opgenomen. Hiervoor gebruiken 3 symbolen:

    voortgang conform planning
    bijsturing gewenst, is wel beheersbaar
    bijsturing noodzakelijk

Het gebruik van deze symbolen is nieuw voor de provincie Utrecht en vraagt een stukje ervaring met de precieze interpretatie ervan. Met het gebruik van deze symbolen en de discussie naar aanleiding daarvan, willen we ook meer eenduidigheid in de rapportages bereiken. Indien het symbool "voortgang conform planning" wordt gebruikt, is er geen nadere toelichting opgenomen. Bij de andere symbolen wordt aan de hand van drie standaard vragen een toelichting gegeven.

Financiële bijstellingen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van bijstelling die zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2018. De meeste bijstellingen komen te laste van de algemene middelen. In een enkel geval wordt de bijstelling gedekt uit een reserve en is heeft dus geen effect op het saldo van de begroting.

Totaalbeeld 2018

Onderwerp

2018

Stand Begroting 2018

9.528

Mutaties algemene middelen

Uitkering provinciefonds

5.747

Treasury

-1.751

Effectuering Cie. Jansen omtrent Zeeland

-200

Overige inkomsten

-200

Onvoorzien

270

Stelpost loon- en prijscompensatie

433

Totaal mutaties algemene middelen

4.299

Mutatie reserve Kosten voorfinanciering

1.313

Mutatie Egalisatiereserve provinciefonds en opcenten MRB

200

Saldo beschikbaar voor bijstellingen

15.340

Voorstellen tot bijstellingen 2018

Programma 1

Omgevingswet

344

GIS

722

Programma 2

Uitvoeren van de realisatiestrategie natuur

1.900

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame
landbouw

175

Afronding project Woonschepenknelpunten

50

Vervolg biodiversiteitsopgave Natuurvisie en ganzenakkoord

158

Programma 3

Stimulerende rol sanering asbestdaken

119

Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht

185

Impuls verbeteren Waterkwaliteit

50

Programma 4

Acquisitie capaciteit in het kader van Brexit - EMA

115

Capaciteit business development voor financiering maatschappelijke opgaven

200

Uitvoering motie Regio FoodValley

150

Ondersteuning MKB/Maakindustrie

100

Gebiedsakkoord Oostelijke vechtplassen

2.375

Doorontwikkeling Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

200

Programma 5

Versterken OV formatie

714

U-10 gemeenten

4.171

Programma 7

IPO bijdrage programmabegroting

178

Versterken Strategisch Vermogen Utrecht LAB

120

Accountantskosten

100

Verkiezingen Provinciale staten

75

Procedure nieuwe CvdK

50

Vervolgonderzoek Integriteit

125

Onderzoeken randstedelijke rekenkamer

150

Kwaliteitsimpuls

1.479

Aanpak ondermijnende criminaliteit en ondersteuning kabinetszaken

111

Uitvoering financieel toezicht

27

Loonstijging 2018 GS

33

Voorbereiding Regiodeals

300

Vrijval Staat van Utrecht

-48

Regionale samenwerkingskracht en herindeling Vijfheerenlanden

187

Overhead

Informatieveiligheid en dataprotectie

1.036

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

100

Vervangings investeringen software MIP/MOP Bedrijfsvoering

1.464

MIP / MOP Huisvesting

4.076

Doorontwikkeling Digitale dienstverlening

1.176

Professionaliseren en ondersteuning bij fiscale vraagstukken

100

Aanpassen Juridische processen

140

Traineeprogramma

329

Loonstijging 2018

502

Beheersmaatregelen Paushuize

270

Totaal

23.808

Mutatie Saldireserve

-3.395

Mutatie reserve NHW

-3.000

Mutatie reserve Mobiliteitsprogramma

-3.000

Mutatie projectreserve NRU

9.000

Mutatie Huisvesting

-4.076

Mutatie reserve Kosten voorfinanciering

-4.171

Saldo Kadernota 2018

174

Samenvatting

Overzicht van het effect op de oorspronkelijke begroting

 

Oorspronkelijke begroting

Bijstelling voorjaarsnota

Bijgestelde begroting

Lasten

Baten

Lasten

Baten

lasten

Baten

Ruimtelijke ordening

       10.876

          -  

     1.121

            -  

   11.997

          -  

Landelijk gebied

       52.076

     3.100

     2.519

       3.703

   54.595

     6.803

Bodem, water en milieu

       22.068

     7.106

     2.208

           -64

   24.276

     7.042

Economie en energie

       10.806

        114

     4.222

            60

   15.028

        174

Bereikbaarheid

      286.396

 150.394

    -8.570

          969

 277.826

 151.363

Cultuur en erfgoed

       19.159

     1.527

     3.569

            -  

   22.728

     1.527

Bestuur en middelen

       11.103

        109

     3.313

          224

   14.416

        333

Overhead

       39.434

     7.489

   10.462

          312

   49.896

     7.801

Totaal programma's en overhead

      451.918

 169.839

   18.844

       5.204

 470.762

 175.043

Algemene middelen

         1.233

 228.737

       -503

       3.796

        730

 232.533

Totaal begroting voor reserves

      453.151

 398.576

   18.341

       9.000

 471.492

 407.576

Mutaties reserves

       15.496

   79.599

   22.563

      22.550

   38.059

 102.149

Beslag op de algemene middelen

      468.647

 478.175

   40.904

      31.550

 509.551

 509.725