Voortgang subprogrammadoelen

Verbeteren kwaliteit werklocaties

Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Vergroten innovatiekracht

Stimuleren internationaal vestigingsklimaat

Versnellen energietransitie

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
Ons huidige energiesysteem veroorzaakt steeds meer maatschappelijke problemen: klimaatverandering, luchtverontreiniging, afhankelijkheid van instabiele regio’s en uitputting van energievoorraden. De energietransitie levert voor al deze problemen een oplossing. Daarom hebben we in ons coalitieakkoord de energietransitie tot prioriteit gemaakt en is in 2016 de Energieagenda vastgesteld. In de Energieagenda zijn vier inhoudelijke prioriteiten gesteld:•   Energieneutrale gebouwde omgeving•   Ontwikkelruimte voor met name zonnevelden en geothermie•   Toepassing windenergie met draagvlak•   Financiering van energieprojectenVan onze vier natuurlijke rollen: beheer, bevoegd gezag, financiering en bemiddeling geven we prioriteit aan bemiddeling en financiering, omdat we in deze rollen het meeste rendement voor onze investering kunnen realiseren. Door te zorgen voor toegang tot kennis, contacten en financiering creëren wij een klimaat voor de energietransitie.De opgave energietransitie is complex. Er zijn hoge ambities: in 2040 willen we Energieneutraal zijn. En dat doel blijft voor ons overeind.  Er zijn veel stakeholders en we zitten niet zelf aan het stuur, deze opgave vraagt om intensieve samenwerking tussen alle stakeholders.  De rol van de provincie richt zich daarom op het faciliteren en stimuleren van processen. We constateren dat het tempo van het huidige programma te laag is, willen we de doelstelling halen dan is er een versnelling nodig.

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
De benodigde versnelling creëren we primair op twee thema’s die deels vanuit het Rijk worden agendeert. Het klimaatakkoord stuurt op de organisatie van regionale energie strategieën (RES). Bij deze opgave is de provincie de aangewezen regisseur. Daarnaast worden gemeenten uitgedaagd om in een hoog tempo bestaande wijken gasloos te maken. Ook op die opgave heeft de provincie een toegevoegde waarde.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
Op deze onderwerpen gaan we extra capaciteit inzetten om een versnelling in de energietransitie mogelijk te maken.

Stimuleren gebruik recreatieve voorzieningen en routes

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
Zie bijstelling gebiedsakkoord oostelijke Vechtplassen.

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Zie bijstelling gebiedsakkoord oostelijke Vechtplassen.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
Zie bijstelling gebiedsakkoord oostelijke Vechtplassen.

Stimuleren internationaal toerisme